عضو شورای شهر تبریز با انتقاد از شهردار:

ایلنا: رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز گفت: در شهرداری تبریز به افرادی حقوق پرداخت می شود که اصلا حضور فیزیکی در این…