کد خبر: 126263 A

مدیر جهادکشاورزی هشترود:

این امر همچنین باعثفشردگی خاک در اثر کاهش درصد مواد آلی و رطوبت خاک در نتیجه عبور ماشین‌های کشاورزی در هنگام آماده سازی زمین شده و منجر به افزایش وزن مخصوص ظاهری خاک و کاهش تبادلات گازی و نقصان شدید جمعیت انواع میکرو ارگانیسم‌های خاک می‌شود.

ایلنا: مدیر جهادکشاورزی شهرستان هشترود گفت: گرچه آتش زدن بقایای گیاهان باقیمانده در مزارع در کوتاه مدت و با هزینه کمتر سبب از بین رفتن علف‌های هرز و تا حدی آفات مزرعه می‌شود، اما اثرات جبران ناپذیری در کاهش حاصلخیزی خاک و از بین رفتن حشرات مفید و شکارگر دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا اسماعیل کریمی اصل افزود: این امر همچنین باعثفشردگی خاک در اثر کاهش درصد مواد آلی و رطوبت خاک در نتیجه عبور ماشین‌های کشاورزی در هنگام آماده سازی زمین شده و منجر به افزایش وزن مخصوص ظاهری خاک و کاهش تبادلات گازی و نقصان شدید جمعیت انواع میکرو ارگانیسم‌های خاک می‌شود.
وی گفت: بعد از فصل برداشت گندم و جو، آتش سوزی هر ساله آن خسارات مالی فراوانی به کشاورزان وارد می‌کند و باتوجه به اینکه محصول گندم بسیار خشک و سریع الاشتعال بوده و وزش باد نیز از عواملی است که موجب تسریع و شدت آتش سوزی می‌شود، این موارد می‌تواند سبب از بین رفتن زحمات و تلاش بهره برداران وضرر و زیان به اقتصاد کشور شود.
مدیر جهادکشاورزی هشترود به کشاورزان توصیه کرد: از آتش زدن بقایای بعد از برداشت گندم و جو خودداری کنند زیرا، بازمانده محصول گندم برای زمین مفید و نوعی کود و پوشش محسوب می‌شود اما آتش زدن آن باعثفقیر‌تر شدن زمین از نظر مواد آلی و هم چنین آب قابل دسترس خواهد بود.
وی افزود: براساس یک سنت دیرینه برخی از کشاورزان، پس از برداشت محصول گندم بلافاصله برای آماده کردن زمین برای کشت بعدی اقدام به آتش زدن کاه و کلش به جامانده در این مزارع می‌کنند و معتقدند که آتش زدن مزارع پس از برداشت محصول باعثاز بین رفتن تخم علف‌های هرز در زمین کشاورزی می‌شود و این باور کاملا غلط است.
کریمی اصل با تاکید به اینکه اولین قدم درراستای کاربرد صحیح مدیریت بقایای گیاهی فرهنگ سازی و گسترش روشهای جایگزین می‌باشد، ادامه داد: برگزاری کارگاههای ترویجی وآشنا کردن کشاورزان با اثرات مخرب سوزاندن مزارع و در مراحل بعدی تهیه ماشین آلات مناسب جهت مدیریت بقایای گیاهی، آموزش روشهای صحیح مدیریت آفات بیماری‌ها و علفهای هرز به زارعین و همچنین آشنا کردن و توسعه روشهای مدیریتی بقایا نظیر شخم زدن و بکارگیری روشهای شخم حفاظتی که منجر به حفظ رطوبت خاک، جلوگیری از فرسایش‌های آبی وبادی وعدم عبور و مرور ماشین آلات سنگین جهت شخم و شیار و در نتیجه کاهش فشردگی خاک می‌شود، مورد توجه این مدیریت بوده و تلاش می‌شود در قالب دوره‌های ترویجی به بهره برداران منتقل شود.

اقتصاد کشور پوشش حشرات خاک زمین فرهنگ سازی کشاورزی وزش باد وزن کشاورزان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر