کد خبر: 129020 A

شهردار تبریز:

موضوعاتی چون توجه به شاخص‌های زیباسازی، مبلمان، اثربخشی در تسهیل امورات شهروندان، نام گذاری‌های موضوعی و مسما، هم خوانی با نیاز‌ها و مطالبات اصلی مردم از مهم‌ترین شاخص‌های مورد توجه شهرداری تبریز در الحاق پیوست‌های متنوع فرهنگی به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خدماتی شهر به شمار می‌روند.

شهردار تبریز گفت: از این پس تمامی پروژه‌های عمران شهری با پیوست فرهنگی به مرحله اجرا درخواهند آمد.
به گزارش ایلنا صادق نجفی با بیان اینکه الحاق پیوست فرهنگی به طرح‌ها و پروژه‌های عمران شهری شهرداری در مراحل مطالعه، طراحی و اجرای آن با جدیت از سوی مدیریت شهری تبریز دنبال خواهد شد خاطرنشان کرد: معتقدیم بدون توجه به الزامات و پیش نیازهای فرهنگی در طراحی پروژه‌ها، طرح‌های عمرانی فاقد کارآیی موثر در کالبد شهری، آن گونه که مورد مطالبه شهروندان است خواهند بود.
شهردار تبریز افزود: موضوعاتی چون توجه به شاخص‌های زیباسازی، مبلمان، اثربخشی در تسهیل امورات شهروندان، نام گذاری‌های موضوعی و مسما، هم خوانی با نیاز‌ها و مطالبات اصلی مردم از مهم‌ترین شاخص‌های مورد توجه شهرداری تبریز در الحاق پیوست‌های متنوع فرهنگی به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خدماتی شهر به شمار می‌روندکه از این پس در کنار انجام مطالعات و نیازسنجی‌های لازم، مورد توجه شهرداری تبریز خواهند بود.
به گفته شهردار تبریز موضوع الحاق پیوست فرهنگی به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خدماتی شهرداری تبریز به عنوان یکی از سرفصل‌های اصلی در بودجه سال آینده شهرداری و در کنار طراحی پروژه‌ها، مورد توجه خواهد بود.

بودجه شاخص شهرداری فرهنگی پیوست تبریز پروژه شهردار شهری الحاق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر