کد خبر: 208821 A

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:

شورای دانشگاههای منطقه آزاد ارس تشکیل جلسه داد / سازمان منطقه آزاد ارس آماده همکاری و واگذاری زمین برای سرمایه گذاری در زمینه احداثخوابگاه است و برای احداثخوابگاه متمرکز دانشگاهی، استقبال و حمایت می کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: از سرمایه گذارانی که در زمینه احداثخوابگاهها و مراکز رفاهی برای دانشجویان این منطقه سرمایه گذاری کنند، حمایت می کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، محسن خادم عرب باغی در دومین جلسه شورای دانشگاههای منطقه آزاد ارس که با موضوع دغدغه های فرهنگی دانشگاهها برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاههای منطقه باید توجه به مسایل فرهنگی و دغدغه های جامعه بومی بویژه خواص و روحانیون و اقشار مذهبی ومتدین منطقه را در اولویت قرار داده و روسای دانشگاهها نسبت به مسایل فرهنگی و اخلاقی دانشجویان خود مراقب و حساس باشند.

وی افزود: دانشگاهها در کنار توجه به توسعه و ارتقای کمی و کیفی آموزش عالی در این منطقه باید در زمینه ایجاد امکانات رفاهی و خوابگاهی و نیز ارتقای فرهنگی جامعه دانشگاهی سرمایه گذاری کنند.

خادم عرب باغی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد ارس آماده همکاری و واگذاری زمین برای سرمایه گذاری در زمینه احداثخوابگاه است و برای احداثخوابگاه متمرکز دانشگاهی، استقبال و حمایت می کند.

- توجه کمی و کیفی به مسایل فرهنگی در اولویت دانشگاه ها باشد

معاون فرهنگی اجتماعی گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس نیز در این نشست گفت: از دانشگاهها انتظار می رود ضمن توجه به برنامه های آموزشی و ارتقای سطح علمی دانشجویان با حساسیت و توجه به مسایل فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و دانشجویان در سطح منطقه، فعالیت های فرهنگی را در سطح دانشگاهها از نظر کیفی و کمی ارتقا دهند.

بهرام سرمست افزود: دانشگاهها در راستای توجه به مسایل اجتماعی و فردی دانشجویان، اتاق های مشاوره دانشجویی خود را فعال کنند.

در این نشست همچنین موضوع مسایل فرهنگی دانشگاههای منطقه و تاثیرات حضور دانشگاهها بر فضای فرهنگی اجتماعی منطقه آزاد ارس و پیگیری احداثفضاهای آموزشی دانشگاهها در سایت آموزش عالی منطقه مورد بحثقرار گرفت.

نبود متولی واحد فرهنگی در کشور، نبود بینش روشن از واقعیات جامعه بومی و کشور، توقعات غیرکارشناسی از دانشگاهها برای تغییر مشکلات فرهنگی جامعه و دانشجویان در کوتاه مدت، توجه به واقعیات فرهنگی اجتماعی منطقه و شهرستان در کنار انتظارات از جامعه دانشگاهی از جمله موارد مطروحه توسط روسای دانشگاههای منطقه بود.

منطقه آزاد ارس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر