کد خبر: 229662 A

شهردارکلانشهر ارومیه:

حاج محمدحضرت پورگفت: شهرداری نهاداجتماعی ومردمی است وباید دررویکردعملیاتی خودباحفظ این دومولفه یعنی اجتماعی ومردمی بودن حرکت کند

حاج محمدحضرت پورگفت: شهرداری نهاداجتماعی ومردمی است وباید دررویکردعملیاتی خودباحفظ این دومولفه یعنی اجتماعی ومردمی بودن حرکت کند

به گزارش خبرنگار ایلنا ازارومیه شهردار درمصاحبه اختصاصی باخبرنگارما اظهارداشت: یکی ازجلوه های خدمت جهادی درشهرداری ارومیه ارتباط بی واسطه ورودررو باشهروندان است. وی تصریح کرد: زیبایی این موضوع درآن است که مشکل مردم بی منت حل وفصل میشود که برگزاری منظم جلسات ملاقات مردمی یکی ازراهکارهای عملیاتی نمودن این مولفه مهم درمدیریت شهری است که می تواندرضایتمندی عمومی را تاحدزیادی جلب نماید.

حضرت پوربابیان این مطلب که بایدتمهیدات لازم جهت برون سپاری خدمات شهرداری صورت بگیردتاشاهدحضور فیزیکی کمترشهروندان درشهرداری باشیم.

وی اذعان کردایجاد شهروندالکترونیک درشهرداری ارومیه درهمین راستا بوده که کلید خورده است وی بابیان اینکه خاصیت وطبیعت کار شهرداری وگستردگی وتنوع خدماتی که ارائه می کندباعثشده شاهدمراجعات گسترده مردمی به شهرداری باشیم که بابرگزاری جلسات ملاقات مردمی می خواهیم که این پیام رابه مردم عزیز وشهروندان ارومیه ای بدهیم که درعمل، آنها را ولی نعمتان خودمی دانیم شهردار ارومیه برلزوم پاسخگویی جامع وسریع مدیران سازمان ها وشهرداران مناطق ۴ گانه ومعاونین شهرداری به مراجعه کنندگان تاکیدکردوگفت: دردوره اخیر، شهرداری به مسئولی اجازه نخواهددادباصدای بلندوبرافروخته باشهروندان صبحت کند مردم داری ودفاع ازحقوق قانونی شهرداری دو رکن مدیریت درشهرداری ارومیه است وروند ارتقای شغلی مدیران شهرداری باسنجش این مولفه صورت می گیرد. شهرداری کلانشهر ارومیه درادامه به برخی ازحاشیه سازی های ا خیراشاره کردوگفت: رویکردجدی شهرداری ارومیه حرکت جهادی وخدمت بی منت به مردم است حاشیه سازی ها تنها به قصدکندی یاممانعت ازادامه این روندصورت می گیرند فلذا هدف ما عبور ازحاشیه هاورسیدگی به متن امور است.

ارومیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر