کد خبر: 390013 A

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع هوا‌شناسی از وزش باد شدید و وقوع پدیده گرد و غبار در مرکز و شرق کشور طی امروز و ۳ روز آینده خبر داد.

احد وظیفه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با وضعیت آب و هوا در روزهای آینده گفت: امروز در استان‌های واقع در نوار ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز بارش ﺑﺎران، در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﺮﻗﯽ اﻟﺒﺮز ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻋﺪوﺑﺮق و در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﮐﺸﻮر علاوه بر بارش، وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

 وی ادامه داد: در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ دو روز آﯾﻨﺪه، ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی زاﮔﺮس ﻣﺤﺪود ﻣﯽ شود.

وظیفه تاکید کرد: اﻣﺮوز ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ، اﻣﺎ در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ و اواﯾﻞ ﺷﺐ وﻗﻮع ﻏﺒﺎر در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن‌ﻫﺎ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﯽ دو روز آﯾﻨﺪه در برخی مناطق استان‌های مرزی واقع در جنوب غرب، غرب و شمال غرب نیز ادامه خواهد داشت.

 مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع هوا‌شناسی توضیح داد: اﻣﺮوز و ﻓﺮدا در اﺳﺘﺎﻧ‌‌ﻬﺎی ﻗﻢ، مرکزی، سمنان، شمال اصفهان، جنوب تهران و البرز باد نسبتا شدیدی سبب ایجاد گرد و خاک و کاهش دید افقی خواهد شد.

وی افزود: در سه روز آینده در شرق و جنوب شرق ﮐﺸﻮر وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮد و ﺧﺎک و در ﻣﻨﻄﻘﻪ زاﺑﻞ ﻃﻮﻓﺎن ﮔﺮدوﺧﺎک ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ، همچنین اﻣﺮوز ﺷﺮق ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و در دو روز آﯾﻨﺪه ﺷﺮق درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﻣﻮاج ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

وظیفه در پایان گفت: تهران امروز کمی ابری و در بعد از ظهر با افزایش ابر و احتمال باد و گرد و خاک همراه خواهد بود، فردا و پس فردا نیز آسمان تهران کمی ابری همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود. بیشینه دمای تهران امروز، فردا و پس فردا به ترتیب ۳۵، ۳۶، و ۳۷ درجه و کمینه دمای هوا ۲۱، ۲۳، ۲۳ در جه خواهد بود.

ریزگرد ها گردو خاک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر