کد خبر: 466393 A

رئیس مرکز سنجش آموزش وپرورش:

رئیس مرکز سنجش با بیان اینکه ارزشیابی مدارس شامل ارزشیابی تکوینی و پایانی است، افزود: دانش آموزی در ارزشیابی پایانی موفق است که در ارزشیابی تکوینی به طور دقیق موردارزیابی قرار گرفته باشد..

به گزارش ایلنا، صبح امروز عبدالرسول عمادی در گردهمایی یک روزه  رؤسای سنجش ادارات کل آموزش و پرورش که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، با اشاره به این مطلب که  برای پی بردن به اهمیت ارزشیابی و سنجش،  باید ابتدا وظیفه نظام آموزشی را موردبررسی قرار دهیم، گفت: از نظام های آموزشی ، معمولاً دو تلقی وجود دارد:  تلقی اول ، معلم محوری است و دراین فرآیند ، معلم آموزش دهنده و دانش آموز تنها فراگیرنده است، بنابراین معلم فعال و دانش آموز منفعل است و در این نوع نظام آموزشی انتظار می رود معلم دارای خلاقیت باشد و فرض برآن است که این خلاقیت به دانش آموز منتقل شود، در نظام آموزشی معلم محور، معلم در یک زمان آموزش می دهد و در زمان دیگر از شاگرد می خواهد که آنچه را فراگرفته، بازگو کند.

وی خاطرنشان کرد: در روش آموزشی معلم محور، دانش آموز مانند مواد اولیه ای است که در اختیار معلم قرار دارد تا به هرشکل که می خواهد آن را تربیت کند،  دراین روش سنتی که برگرفته از مکتب خانه های قدیمی است، تصور براین است تمام  مطالب ارائه شده درست است و دانش آموز تنها باید یاد بگیرد و در ارزشیابی شرکت کند.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش گفت: تلقی دوم از نظام آموزشی، دانش آموز محوری است، در این روش، معلم یک واسطه و تسهیل گر فرآیند یادگیری است، معلم کمک می کند تا دانش آموز خودش مطالب را فرا گیرد او فقط بستر بروز خلاقیت دانش آموز را فراهم می کند.

عمادی با اشاره به روایتی که علم را شامل، مطبوع و مسموع می داند، گفت: علم مطبوع، ذاتی و درونی است و علم مسموع، علمی بیرونی و شنیدنی است ، بنابراین علم حاصل عملکرد علم مطبوع و علم مسموع است.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش ، خاطرنشان کرد: علم مسموع ، سودمند نخواهد بود، مگر اینکه علم مطبوع و درونی وجود داشته باشد، بنابراین دانش آموز علاوه بر شنیدن، باید به مطالب گوش فرا دهد و  با اراده معطوف به یادگیری ، به مطالب ارائه شده توجه کند.

وی افزود: اگر دانش آموز به هر آنچه که درکلاس درس می شنود گوش فرا دهد، آزمون و امتحان برای او یک تنوع خواهد بود، زیرا فرآیند یادگیری به خوبی اتفاق افتاده است.

رئیس مرکز سنجش ، یادگیری مطلوب را نتیجه نظام آموزشی تلفیقی معلم محور و دانش آموز محور دانست وافزود: تأکید همزمان بر نقش معلم و دانش آموز ، منجر به ظهور خلاقیت در دانش آموز خواهد شد و فرآیند یادگیری به صورت مطلوبی انجام می شود.

وی ارزشیابی در یک نظام آموزشی را دارای ۴ سطح دانست و تصریح کرد: سطح اول ارزشیابی  از تأثیر نظام آموزشی در توسعه اقتصادی و رشد ملی است  بنابراین ، نظام آموزشی یک نظام مولد است و هر توفیقی در اقتصاد ملی حاصل شود، نتیجه ارزشیابی نظام آموزشی است.

عمادی ارزشیابی نقش نظام آموزشی در اقتصاد ملی را سه گونه دانست و افزود: در نظام های آموزشی که ارزشیابی با کیفیت پایین صورت می گیرد ، به ازای هر دلاری که سرمایه گذاری شود ۱ یا ۲ دلار برداشت می شود، اما در نظام های آموزشی با ارزشیابی با کیفیت بالا به ازای هر دلاری که سرمایه گذاری می شود، ۱۰ دلار برداشت می شود و در نظام های آموزشی،کشورهایی که ارزشیابی آن ها با کیفیت متوسطه انجام می شود در قبال  هر دلار سرمایه گذاری ۳ تا ۴ دلار برداشت می شود.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش اظهار کرد: دومین سطح ارزشیابی ، ارزشیابی عملکرد مدرسه است ، همه بخش های آموزش وپرورش حاشیه و تنها مدرسه متن محسوب می شود ، بنابراین، مجموعه عملکرد مدیر مدرسه ، معلمان، مشارکت اولیا و مشارکت بخش های مختلف خارج از مدرسه و منابعی که مدرسه را تغذیه می کند موردارزشیابی قرار می گیرند، در اقتصاد کشورهای پیشرفته حداقل ۴۰ درصد سرانه آموزشی به مدرسه تخصیص می یابد و ۶۰ درصد در بخش پرداخت حقوق پرسنل هزینه می شود، در صورتی که در دیگر کشورها ، بیش از ۹۰ درصد سرانه آموزشی در پرداخت های پرسنلی هزینه می شود.

وی سطح سوم ارزشیابی را مربوط به عملکرد معلم دانست و افزود: در این سطح، معلم صرفاً توسط مدیر در طول دوره ارزشیابی موردبررسی قرار می گیرد و شواهدی جمع آوری می شود تا در پایان سال در مورد عملکرد او قضاوت شود.

عمادی خاطرنشان کرد: سطح چهارم و مهم ترین ارزشیابی، ارزیابی عملکرد دانش آموز است، کیفیت ارزشیابی در این سطح ، تا حدود زیادی بستگی به کیفیت ارزشیابی در دو سطح عملکرد مدرسه و معلم دارد،  بنابراین ، هر چقدر ارزشیابی از مدرسه و معلم خوب صورت گیرد، ارزشیابی دانش آموزن نیز از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد بود.

وی با بیان اینکه ارزشیابی مدارس شامل ارزشیابی تکوینی و پایانی است، افزود: دانش آموزی در ارزشیابی پایانی موفق است که در ارزشیابی تکوینی به طور دقیق موردارزیابی قرار گرفته باشد..

در پایان رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش خاطرنشان کرد: هر چه فاصله ارزشیابی تکوینی با ارزشیابی پایانی زیادتر باشد، کیفیت ارزشیابی پایین تر است و اگر این فاصله بسیار کم و ناچیز باشد، نشانه  کیفیت بالای ارزشیابی است ، بنابراین نباید شاهدِ فاصله زیاد بین ارزشیابی تکوینی و پایانی دانش آموزان باشیم

آموزش و پرورش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر