کد خبر: 469843 A

افشین حبیب زاده طی یادداشتی نسبت به عملکرد نمایندگان مجلس در رد تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران انتقاد کرد.

مجلس شورای اسلامی براساس قانون دو وظیفه مهم و عمده را برعهده دارد ، قانون گذاری و نظارت . برخی از حقوقدانان معتقدند قانون گذاری بدون نظارت بر صحت اجرای قانون کاری عبث و بیهوده خواهد بود چراکه درصورت انحراف از قانون نه تنها هدف قانون گذار تحقق نخواهد یافت بلکه چه بسا در سایه تفاسیر و برداشت های متعدد شاهد تضییع حقوق مردم نیز هستیم .

از سوی دیگر برخی نمایندگان ادوار مختلف ، خود معترف به این امر می باشند که وظیفه مجلس در بعد نظارتی نیازمند توجه بیشتر نمایندگان است. درحالی که معمولاٌ به دلایل مختلف ازجمله کمبود وقت و تراکم دستور جلسات متعدد این امر تحقق  نمی یابد . به همین جهت طرح مواردی چون تحقیق و تفحص که از ابزارهای مهم نظارتی مجلس شورای اسلامی است در اکثر مواقع با استقبال اکثریت نمایندگان اعم ازاصولگرا واصلاح طلب ومستقل مواجه می شود و راٌی به آن بیشتر به لحاظ رعایت قوانین ومقررات ازاهمیت برخورداراست ، چراکه اصل موضوع از وظایف ذاتی نمایندگان است و اتفاقاٌ مخالفت با آن غیرمعمول و غیرمنطقی به نظر می رسد .

رای نه به تحقیق وتفحص دارای تعابیر مختلف اجتناب ناپذیر خواهد بود و مورد توجه مردم و اقشارگوناگون جامعه می باشد ، خصوصاٌ وقتی ازمنظر جایگاه و وظایف قانونی مجلس شورای اسلامی به آن نگاه می شود. به نظر می رسد از این جهت کلیه جناح های سیاسی بایداز تحقیق وتفحص استقبال کنند چراکه اثبات صحت رعایت قانون توسط مجریان  باعث دلگرمی مردم وعدم اثبات باعث بازگشت به رویه صحیح واصلاح امورخواهد شد ، که هردو درجهت منافع مردم و منافع ملی است .

در واقع عدم راٌی به تحقیق وتفحص به دوراز هرگرایش سیاسی منجربه ایجادسؤالات متعدددرذهن جامعه خواهد شد ومی تواند هزینه های سیاسی ایجاد نماید.  عدم راٌی مجلس به تحقیق و تفحص بسیار متفاوت است با راٌی منفی به یک ماده قانونی چراکه تعبیر آن راٌی منفی به نظارت است و این تعبیر ناخوشایند راٌی دهندگان به نمایندگانی است که اساساً به این منظور به آنها راٌی داده اند. لذا می تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به پارلمان این نهاد ارزشمند گردد.

البته مجلس شورای اسلامی دوره جدید هنوز درابتدای راه قرار دارد و تاکنون نیز عمده وقت خود را صرف ساختارجدید و قانون برنامه و قانون بودجه نموده و شاید کمتر فرصت توجه به وظیفه نظارتی داشته است . لذا امروز برای اظهار نظردرخصوص عملکردها زود هنگام وشاید غیرمنصفانه باشد ، اما ازباب «وذکرفان الذکری تنفع المؤمنین» به نظرسودمند خواهدبود.

شهرداری تهران نمایندگان مجلس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر