کد خبر: 477635 A

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امضای یادداشت تفاهم با صندوق جمعیت ملل متحد خبر داد.

به گزارش ایلنا، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و صندوق جمعیت ملل متحد(UNFPA) در زمینه های سود جمعیتی یا پنجره جمعیتی و حوزه سالمندی یادداشت‌های تفاهم امضا کردند.
 
مراسم امضای رسمی این یادداشت های تفاهم با حضور دکترعیسی منصوری معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی، دکترانوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور، مهندس سید حسن هفده تن مشاوروزیر و مدیرکل دفتراموربین الملل وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی، دکترعلاءالدین ازوجی مشاور وزیر و مدیرکل سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و" لیلا جودان " نماینده صندوق جمعیت ملل متحد(UNFPA) برگزارشد . 
 
مهندس سید حسن هفده تن ، مشاوروزیر ومدیرکل دفتر اموربین الملل وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی  گفت : کشور ما در حال حرکت به سمت جمعیت پیری است وجمعیت شاغل رو به کاهش است و واگرایی میان  کاهش جمعیت شاغل و رشد جمعیت سالمندی ، یک فرصت را به نام پنجره جمعیتی یا سود جمعیتی  به وجود می آورد . 
 
وی افزود: دو یادداشت تفاهم به یک برنامه کاری یک ساله تبدیل می شوند اما قرار براین است که یک نقشه راه 5 ساله برای دست یابی به اهداف استراتژیک در موضوعات سود جمعیتی و حوزه سالمندی است تدوین شود.
 
مشاوروزیرومدیرکل دفتر امور بین الملل یادآور شد : چنانچه سیاست گذاران به طورعلمی برنامه ریزی داشته باشند می توانند تهدید ها و چالش های جمعیتی را به فرصت های طلایی برای افزایش اشتغال، رشد فراگیر، توسعه پایدار، توزیع عادلانه جمعیت ، شکل گیری یک ساختار جمعیتی سالم، سرزنده و با هزینه بسیار پایین تبدیل کنند و این امور درآینده به برنامه ریزی ها بسیار کمک می کند.
 
فعالیت سازمان بهزیستی کشور براساس شاخص های دیده بان سلامت سالمندان 
 
رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز دراین مراسم گفت : سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی رسیدگی به امور سالمندان  دبیرخانه ای تشکیل داده است . دربرنامه ششم توسعه کشور نیز یک نقشه راه علمی براساس مرورشاخص های دیده بانی سلامت سالمندان درزمینه محیط دوست دارسالمند، توانمندی سالمندان، حمایت های اجتماعی وحفظ کرامت ، منزلت و سلامت جسمی این افراد طراحی کرده ایم .  
 
دکترمحسنی بندپی افزود : مساله سالمندان پدیده ای است که نیازمند همکاری دستگاه های مختلف است و شورایعالی سلامت و امنیت غذا درزیر مجموعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و شورایعالی رفاه اجتماعی درزیرمجموعه وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی خدمات واقدامات خود را به دبیرخانه مذکورگزارش می کنند . 
 
وی اضافه کرد : برای نخستین بارتوسعه بنیاد فرزانگان را درمجلس شورای اسلامی مصوب وبرای آن اعتبار گرفتیم واین امر با مشارکت خود سالمندان بود و ما تنها به آن ها کمک فکری کرده ایم . 
 
رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد : براساس آخرین تحقیق دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی سازمان بهزیستی کشور 9 درصد سالمندان مردان تنها و 49 درصد سالمندان زن درکشورما تنها زندگی می کنند و باهمکاری خوبی که با معاونت توسعه کارآفرینی  و اشتغال وزارت کار  داریم گروه های همیارزنان را برای توانمند سازی  این اقشاردرصدر برنامه های سازمان بهزیستی کشور قرارداده ایم . 
 
استفاده از رشد جمعیت به عنوان فرصت 
 
دکترعیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی نیز در این نشست گفت : تمایل داریم اموری که در قالب این سند تعریف می شود را به شکل کارمشترک  وزارت تعاون،کارروفاه اجتماعی وصندوق جمعیت ملل متحد درنظربگیریم وظرفیت سازی تخصصی خوب در درون وزارتخانه برای دست یابی به اهداف این اسناد همکاری بسیار اهمیت دارد . 
 
وی افزود : سرمایه گذاری بر روی منابع انسانی به گونه ای که جریان مداومی ازرویکرد شکل گرفته در وزارتخانه و دولت نیز حائزاهمیت است . اکنون ما در شرایطی قرارگرفته ایم که در چند دهه جریان واگرایی با رشد جمعیت و رشد جمعیت شاغل روبرو شده ایم واین امر هم می تواند به عنوان یک مزیت برشمرده شود و هم یک تهدید و چالش باشد  و تاکید ما براستفاده درست از سرمایه انسانی و روش جدیدی از سیاست گذاری دراین زمینه است و معتقدیم دروزات تعاون،کارورفاه اجتماعی نیازمند مجهزشدن به روش جدیدی از سیاست گذاری و تفکردراین باره ایم . 
 
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی اعلام کرد : خروجی این نوع سندها  نیازمند دست یابی به یک درک مشترک از مساله است وبرای سازمان دهی این امر باید با جلسات فشرده و مشترک باشد . 
 
درادامه این نشست " لیلا جودان " نماینده صندوق جمعیت ملل متحد(UNFPA) امضای اسناد همکاری درسال اقتصاد مقاومتی ، اشتغال وتولید ملی را موضوعی مبارک دانست و گفت : دراین اسناد توسعه اشتغال وکارآفرینی اولویت نخست به شمار می رود و ما تمام تلاش خود را به کار می بندیم تا دانش بین المللی را به منظور دست یابی به اهداف اسناد  به ایران منتقل کنیم.
وی برتجمیع منابع برای دست یابی به سود جمعیتی سالمندی تاکید کرد و این امر را نیازمند همکاری چندین دستگاه دانست . 

 

امضای یادداشت تفاهم بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر