ایلنا: منتخبان پنجمین دوره جایزه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به مطبوعات معرفی شدند.