کد خبر: 45695 A

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه:

اصلاح رفتار ترافیکی و رعایت انضباط رانندگی بر تمام شئونات زندگی مردم تأثیر مثبت خواهد داشت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه گفت: امروزه رانندگی بخشی از زندگی اجتماعی شده است و همانگونه که هر اجتماعی نیاز به نظم و انضباط دارد تا بتواند سرپا بماند در فرهنگ و رفتار رانندگی نیز نبود انضباط و بی‌توجهی به نظم و حق و حقوق دیگران به غیر از هرج و مرج حاصلی نخواهد داشت.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، افشین لرزنگنه تاکید کرد: در حوزه صنعت نیز باید خودروهایی متناسب با وضعیت معابر و جاده‌های شهری و برون شهری تولید شود. همچنین در حوزه راهداری نیز باید جاده‌ها استاندارد شوند و در کنار همه اینها پلیس راهنمایی و رانندگی نیز با آموزش قوانین و مقررات و جریمه و مجازات، رانندگان را به حفظ و رعایت نظم و حقوق دیگران در رانندگی هدایت کند. در چنین شرایطی مطمئن باشید وقتی انضباط در رانندگی نهادینه و اجرا شود در سایر سطوح و رفتارهای اجتماعی نیز تأثیر آن را خواهیم دید.

وی گفت: به نظر می‌رسد منضبط نبودن رانندگی در کشور ریشه در نارسایی‌های آموزشی، کارآمد نبودن برخی قوانین و مقررات و از همه مهمتر قانون‌گریزی رانندگان دارد. بنابراین می‌توان با ارتقای سطح فرهنگ رانندگی، آموزش رانندگان و بهبود صنعت تولید خودرو و راهسازی زمینه‌های رانندگی صحیح و ایجاد نظم در رفتار ترافیکی را فراهم کرد.

به گفته وی اصلاح رفتار ترافیکی مردم در واقع ایجاد احساس مسئولیت در جامعه خواهد بود و با بهبود رفتار ترافیکی و مشارکت مردمی، به‌راحتی می‌توان آثار مثبت آن را بر کاهش سایر جرایم، صرفه‌جویی در وقت و زمان و مسائل اقتصادی و حتی نوع رفتار مردم مشاهده کرد.

وی تأکید کرد: اگر این دغدغه مهم نهادینه شود در واقع به حقوق شهروندی احترام گذاشته و شاهد رعایت حقوق مردم خواهیم بود و می‌بینیم که نگرانی و دغدغه رهبر معظم انقلاب در زمینه رعایت انضباط در فرهنگ ترافیکی کاملاً بجا بوده و این تأکید مقام معظم رهبری وظیفه و احساس مسئولیت سازمان‌های مربوطه را چند برابر کرده است تا با تمام توان در برقراری نظم و انضباط و فرهنگ ترافیک بکوشند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه گفت: از ﭘﻲآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭘﺎیﺑﻨﺪی ﺑﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻢ و اﻣﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ و ﺑﻪ دور ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

وی اﻧﻀﺒﺎط ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ را ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ دانست و افزود: اﻧﻀﺒﺎط ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲﻛﻪ ﻧﺎﻇﺮ آن ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ اﺳﺖ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮوز ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ از ﻣﻘﺪار آﻣﺎر ﺗﺼﺎدﻓﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻜﺎﻫﺪ.

به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه، اﻧﻀﺒﺎط ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ و ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

لرزنگنه یادآور شد: ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪمﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪوﻳﮋه ﻓﻘﺪان اﻧﻀﺒﺎط ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﺎر ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﻛﺸﺘﻪﻫﺎ و ﺗﻠﻒﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻋﺪم اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد.

وی تصریح کرد: ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪﻳﻚ ﭘﻠﻴﺲ ﻧﺎﻇﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻛﻨﺶﮔﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آن در ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮد اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای از اﻧﻀﺒﺎط ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻣﻲرﺳﺪﻛﻪ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر و ﻧﻈﺎرت ﭘﻠﻴﺲ در آن ﻧﻴﺴﺖ.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر