کد خبر: 54261 A

پس از پایان 9 جلسه دادرسی متهمین شخرداری اراك در دادگاه علنی رای بدوی 16 متهم این پرونده در جلسه علنی به ریاست عبداللهی قرائت شد و به متهمان 20 روز مهلت قانونی برای اعتراض داده شده است.

اراك - ایلنا: پس از پایان 9 جلسه دادرسی متهمین شهرداری اراك در دادگاه علنی رای بدوی 16 متهم این پرونده در جلسه علنی به ریاست عبداللهی قرائت شد و به متهمان 20 روز مهلت قانونی برای اعتراض داده شده است.
به گزارش ایلنا قاضی عبداللهی رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده شهرداری اراك در رابطه با اینكه اعلام رای باید علنی باشد یا غیر علنی گفت: چون دادگاه بصورت رسمی علنی برگزار شد قطعا اعلام رای هم باید علنی باشد تا هم از شایعات بعدی جلوگیری نماید و هم شفاف سازی در جامعه صورت گرفته باشد.

با اعلام رسمی دادگاه برای قرائت احكام متهمان پرونده شهرداری اراك پرونده 1500 صفحه ای كیفرخواست كه در 36 صفحه انشا شده بود توسط منشی دادگاه قرائت شد.قبل از قرائت آرا متهمان قاضی عبداللهی متذكر شد كه در صدور رای سعی شده تا الطاف اسلامی حتی المقدور رعایت شده و در عین این كه خیلی سخت گرفته نشود از قانون نیز تخطی صورت نگیرد.

وی تصریح كرد: طبق قانون هریك از متهمان فرصت دارند 20 روز پس از ابلاغ رای اعتراض خود را اعلام كنند. بر اساس رای صادره به تاریخ 1391/12/15 و در ختم دادرسی متهم ردیف اول «م-ح-الف» كارمند وزارت كشور به اتهام دریافت 660 میلیون تومان رشوه و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، برای دریافت رشوه به پرداخت 460 میلیون تومان جزای نقدی و 9 سال حبس و 3 سال انفصال از خدمات دولتی و 70 ضربه شلاق و برای جرم اعمال نفوذ خلاف حق و سو استفاده از موقعیت شغلی به 3 سال حبس محكوم شد.

متهم ردیف دوم «م-م» بابت اخذ رشوه 689 میلیون تومان و پذیرش نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، بابت اخذ رشوه 460 میلیون تومان اتهام نامبرده محرز دانسته شده كه به 9 سال و 11 ماه حبس تعزیری و پرداخت 460 میلیون تومان جزای نقدی و 3 سال انفصال خدمات و یك میلیون تومان جزای بدل از شلاق محكوم شد و در مورد اعمال نفوذ و پذیرش مبلغ دیگر برای رفع نقص پرونده به دادسرا برای رسیدگی ارسال شد.

متهم ردیف سوم « الف-الف» بازنشسته بنیاد جانبازان دارای سابقه كیفری به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان یك میلیارد و 112 میلیون تومان و پرداخت رشوه به متهمان ردیف اول و دوم بابت فراهم نمودن ارتشا و دریافت برای فراهم نمودن تحقق ارتشا محرز دانسته و به 3 سال حبس تعزیری و یك میلیارد و 633 میلیون تومان جزای نقدی محكوم شد با توجه به اینكه یكی از دریافتی های نامبرده در قالب چكی بوده كه وصول نشده بود در این مورد رای بر برائت متهم صادر شد.

متهم ردیف چهارم « م-ب» بابت اتهام فراهم نمودن ارتشا به 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت 132 میلیون تومان جزای نقدی محكوم شد.

متهم ردیف پنجم « ق-ت» به اتهام 427 میلیون تومان رشوه و تحصیل مال نامشروع به میزان 10 میلیون تومان از حیث پرداخت رشوه به 200 میلیون تومان بدل از حبس و برای بزه تحصیل مال نامشروع به پرداخت 20 میلیون تومان جریمه نقدی محكوم شد و مازاد بر آن چه در اتهامات نامبرده آمده رای بر برائت متهم صادر شد.

متهم ردیف ششم «م-ق» شغل آزاد به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع 3 درصد سهم پاساژ خانبلوكی و 100 میلیون تومان پول از طریق نفوذ پذیری « د-ب» و همسرش به تحمل 2 سال حبس تعزیری و پرداخت یك میلیارد و 200 میلیون تومان جزای نقدی محكوم شد.

متهم ردیف هفتم « ك-ن» شغل آزاد به اتهام پرداخت رشوه با واسطه گری « الف-الف» به میزان 207 میلیون تومان به یك سال حبس تعزیری و برای پرداخت رشوه مازاد بر میزان فوقچون «م-ق» متهم ردیف ششم از او كلاهبرداری كرده قرار منع تعقیب صادر شد.

متهم ردیف هشتم « الف-ش» به اتهام پرداخت 92 میلیون تومان رشوه با واسطه گری « الف-الف» به پرداخت 50 میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محكوم شده و در رابطه با سایر موارد بزه رای بر برائت وی صادر شد.

متهم ردیف نهم «م-گ» به اتهام پرداخت 89 میلیون تومان رشوه به متهم ردیف دوم و تحصیل مال نامشروع برای پرداخت رشوه به 6 ماه حبس تعزیری و برای اعمال نفوذ یك سال حبس تعزیری محكوم شد.

متهم ردیف دهم «م-ف»مشاور املاك به اتهام پرداخت 250 میلیون تومان رشوه و تحصیل 70 میلیون تومان مال نامشروع برای فراهم نمودن ارتشا به 6 ماه حبس تعزیری و برای تحصیل مال نامشروع به پرداخت 30 میلیون تومان جزای نقدی محكوم شد.

متهم ردیف یازدهم «غ-ز» پیمانكار به اتهام پرداخت 30 میلیون تومان رشوه به واسطه گری متهم ردیف سوم به پرداخت 20 میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محكوم شد.

متهم ردیف دوازدهم «م-م» پیمانكار به اتهام تحصیل مال نامشروع 44 میلیون و 900 هزار تومان و رشوه به 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت 48 میلیون تومان جزای نقدی محكوم شد.

متهم ردیف سیزدهم « م-الف» ساختمان ساز به اتهام پرداخت 310 میلیون تومان رشوه به متهم ردیف دوم به پرداخت یك میلیارد تومان جزای نقدی بدل از حبس محكوم شد.

متهم ردیف چهاردهم «م-ب» بابت اتهام پرداخت رشوه به دلیل فقر دلایل رای بر برائت وی صادر شد. اما برای نگهداری تجهیزات ماهواره به 5 میلیون ریال جزای نقدی و ضبط تجهیزات محكوم شد.

متهم ردیف پانزدهم «م-ع» به دلیل فقر دلایل اثباتی بابت رشوه رای بر برائت وی صادر شد اما بابت تحصیل مال نامشروع تحقیق لازم دارد.

متهم ردیف شانزدهم «م-م» بابت اتهام سواستفاده از آشنایی با توجه به اینكه اكثر موارد در كمیسیون ماده 5 رای گرفته بود اعمال نفوذ وی محرز نگردید و رای بر برائت متهم صادر شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر