کد خبر: 99326 A

در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه در اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن همدان 10 ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﺎدر ﺷﺪ.

ایلنا: مدیرکل استاندارد همدان از صدور۱۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد خبر داد.

به گزارش ایلنا از همدان؛ فرهاد تیموری ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد صادر شده مربوط به محصولاتی از قبیل کابل‌ها و بند‌های قابل انعطاف، کابلهای بالابر و اتصالات متحرک، کابل‌های غیر قابل انعطاف، کابلهای قابل انعطاف حفاظ دار و بدون حفاظ، بتن آماده رده مقاومتی C ۲۵، بتن آماده رده مقاومتی ۳۰ C، کیک روغنی، کلوچه، سنگدانه ریز و لامپ ملتهب رشته‌ای تنگستن مورد مصرف در روشنایی عمومی با توان ۱۰۰ وات بوده است.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن همدان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ تعهد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل به رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻮازﯾﻦ و اﺳﺘﻤﺮار اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهای ﻣﻠﯽ اﺳﺖ، اداﻣﻪ داد: ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش ﮐﺎلاهای ﻣﺸﻤﻮل اﺟﺮای اﺟﺒﺎری اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﺎ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اﻓﺰود: ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺮآورده‌های ﻓﻮق در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻼﯾﻢﺻﺪور، ﺗﻤﺪﯾﺪ و اﺑﻄﺎل ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﺣدهای ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺘﺎن ﮐﻪ در تیر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ذﯾﺮﺑﻂ، در اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن همدان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ، ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.

مدیرکل استاندارد همدان در پایان سخنان خود گفت: همچنین در طی ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﺻﺪور، ﺗﻤﺪﯾﺪ و اﺑﻄﺎل ﭘﺮواﻧﻪﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﺣدهای ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺘﺎن در تیر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری پروانه کاربرد علامت استاندارد یک واحد تولیدی دوغ نیز باطل شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر