کد خبر: 43368 A

از سوی سازمان لیگ آزادگان؛

سازمان لیگ آزادگان برنامه مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور را از هفته بیست و یکم تا بیست و ششم را اعلام کرد.

سازمان لیگ آزادگان برنامه مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور را از هفته بیست و یکم تا بیست و ششم را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا،سازمان لیگ آزادگان برنامه مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور را از هفته بیست و یکم تا بیست و ششم به این شرح اعلام کرد.

هفته بیست و یکم: دوشنبه 7 /12 /91

شهرداری اراک – آهن بافق یزد – ساعت 14:30 – امام خمینی (ره) اراک

گل گهر سیرجان – ابومسلم خراسان – ساعت 14:30 – اختصاصی گل گهر سیرجان

مس سرچشمه – نساجی مازندران - ساعت 14:30 – شهید زینلی سرچشمه

اتکاء گلستان – ماشین سازی تبریز - ساعت 14:30 – شهدا گرگان

فولاد یزد – مس رفسنجان - ساعت 14:30 – شهید نصیری یزد

سایپا شمال – شهرداری یاسوج – ساعت 14:30 – شهدا ساری

گسترش فولاد تبریز – نفت مسجد سلیمان – ساعت 15 – بنیان دیزل تبریز

استقلال اهواز – داماش ایرانیان - ساعت 15 – تختی اهواز

شاهین بوشهر – الوند همدان - ساعت 15 – شهید بهشتی بوشهر

پاس همدان – استقلال خوزستان - ساعت 15 – قدس همدان

ملی حفاری اهواز – نیروی زمینی تهران – ساعت 15 – اختصاصی نفت اهواز

یادآوران شلمچه – برق شیراز – ساعت 15 – کارگران اهواز

راهیان کرمانشاه – ایرانجوان بوشهر – ساعت 15 - آزادی کرمانشاه

شهرداری تبریز – شهرداری بندرعباس – ساعت 15 – اختصاصی شهرداری تبریز

هفته بیست و دوم: دوشنبه 14 /12 /91

ابومسلم خراسان – استقلال اهواز – ساعت 14:30 – ثامن الائمه مشهد

داماش ایرانیان – گسترش فولاد تبریز – ساعت 14:45 – صنایع دفاع تهران

آهن بافق یزد – مس سرچشمه – ساعت 14:45 – شهدا سنگ آهن بافق

نساجی مازندران – اتکا گلستان – ساعت 14:45 – شهدا ساری

نیروی زمینی تهران – پاس همدان – ساعت 14:45 – شهدا تهران

مس رفسنجان – ملی حفاری اهواز – ساعت 14:45 – تختی رفسنجان

برق شیراز – راهیان کرمانشاه – ساعت 14:45 – شهید دستغیب شیراز

شهرداری یاسوج – فولاد یزد – ساعت 14:45 – تختی یاسوج

نفت مسجد سلیمان – شهرداری اراک – ساعت 15 – بهنام محمدی مسجد سلیمان

الوند همدان – گل گهر سیرجان – ساعت 15 – قدس همدان

ماشین سازی تبریز – شاهین بوشهر – ساعت 15 – تختی تبریز

استقلال جوان – یادآوران شلمچه – ساعت 15 – تختی اهواز

ایرانجوان بوشهر – شهرداری تبریز – ساعت 15 – شهید بهشتی بوشهر

شهرداری بندرعباس – سایپا شمال – ساعت 15 – خلیج فارس بندرعباس

هفته بیست و سوم: دوشنبه 21 /12 /91

داماش ایرانیان – ابومسلم خراسان – ساعت 15 – صنایع دفاع تهران

مس سرچشمه – نفت مسجد سلیمان – ساعت 15 – شهید زینلی سرچشمه

اتکاء گلستان – آهن بافق – ساعت 15 – شهدا گرگان

گل گهر سیرجان – ماشین سازی تبریز – ساعت 15 – اختصاصی گل گهر سیرجان

نیروی زمینی – مس رفسنجان – ساعت 15 - شهدا نزاجا تهران

فولاد یزد – شهرداری بندرعباس – ساعت 15 – شهید نصیری یزد

سایپا شمال – ایرانجوان بوشهر – ساعت 15 – شهدا ساری

گسترش فولاد تبریز – شهرداری اراک – ساعت 15:15 بنیان دیزل تبریز

استقلال اهواز – الوند همدان – ساعت 15:15 – تختی اهواز

شاهین بوشهر – نساجی مازندران – ساعت 15:15 – شهید بهشتی بوشهر

پاس همدان – یادآوران شلمچه – ساعت 15:15 – قدس همدان

راهیان کرمانشاه – استقلال خوزستان – ساعت 15:15 – آزادی کرمانشاه

ملی حفاری اهواز – شهرداری یاسوج – ساعت 15:15 – اختصاصی نفت اهواز

شهرداری تبریز – برق شیراز – ساعت 15:15 – اختصاصی شهرداری تبریز

هفته بیست و چهارم: شنبه 10 /1 /92

ابومسلم خراسان – گسترش فولاد تبریز – ساعت 16:15 – ثامن الائمه مشهد

شهرداری اراک – مس سرچشمه - ساعت 16:15 – امام خمینی (ره) اراک

الوند همدان – داماش ایرانیان - ساعت 16:15 – قدس همدان

نفت مسجد سلیمان – اتکاء گلستان - ساعت 16:15 – بهنام محمدی مسجد سلیمان

ماشین سازی تبریز – استقلال اهواز - ساعت 16:15 – تختی تبریز

آهن بافق یزد – شاهین بوشهر - ساعت 16:15 – شهدا سنگ آهن بافق

نساجی مازندران- گل گهر سیرجان – ساعت 16:15 – شهدا ساری

مس رفسنجان – پاس همدان – ساعت 16:15 – تختی رفسنجان

یادآوران شلمچه – راهیان کرمانشاه – ساعت 16:15 – کارگران اهواز

شهرداری یاسوج – نیروی زمینی – ساعت 16:15 – تختی یاسوج

استقلال خوزستان – شهرداری تبریز - ساعت 16:15 – تختی اهواز

شهرداری بندرعباس – ملی حفاری اهواز - ساعت 16:15 – خلیج فارس بندرعباس

برق شیراز – سایپا شمال - ساعت 16:15 – شهید دستغیب شیراز

ایرانجوان بوشهر – فولاد یزد - ساعت 16:15 – شهید بهشتی بوشهر

هفته بیست و پنجم: یکشنبه18 /1 /92 -ساعت 16:15

گسترش فولاد تبریز-مس سرپشمه-بنیان دیزل-تبریز

ابومسلم خراسان-الوند همدان-ثامن الائمه-مشهد

اتکا گلستان-شهرداری ارادک-شهدا-گرگان

داماش ایرانیان-ماشین سازی تبریز-صنایع دفاع-تهران

شاهین بوشهر-نفت مسجد سلیمان-شهید بهشتی-بوشهر

استقلال اهواز-نساجی مازندران-تختی-اهواز

گل گهر سیرجان-آهن بافق یزد-اختصاصی گل گهر-سیرجان

دوشنبه 19 /1 /92-هفته بیست و پنجم-ساعت 16:15

پاس همدان-راهیان کرمانشاه-قدس-همدان

مس رفسنجان-شهرداری یاسوج-تختی-رفسنجان

شهرداری تبریز-یادآوران شلمچه-اختصاصی شهرداری-تبریز

نیروی زمینی تهران-شهرداری بندرعباس-شهدا نزاجا-تهران

سایپا شمال-استقلال خوزستان-شهدا-ساری

ملی حفاری اهواز-ایرانجوان بوشهر-اختصاصی نفت-اهواز

فولاد یزد-برق شیراز-شهید نصیری-یزد

هفته بیست و ششم: دوشنبه 26 /1 /92-ساعت 16:30

الوند همدان-گسترش فولاد تبریز-قدس-همدان

مس سرچشمه-اتکا گلستان-شهید زینلی-سرچشمه

ماشین سازی تبریز-ابومسلم خراسان-تختی-تبریز

شهرداری اراک-شاهین بوشهر-امام خمینی(ره)-اراک

نساجی مازمدران-داماش ایرانیان-شهدا-ساری

نفت مسجد سلیمان-گل گهر سیرجان-بهنام محمدی-مسجد سلیمان

آهن بافق یزد-استقلال اهواز- شهدا سنگ آهن-بافق

سه شنبه 27 /1 /92-ساعت 16:30-هفته بیست و ششم

شهرداری یاسوج-پاس همدان-تختی-یاسوج

راهیان کرمانشاه-شهرداری تبریز-آزادی-کرمانشاه

شهرداری بندرعباس-مس رفسنجان-خلیج فارس-بندرعباس

یادآوران شلمچه-سایپا شمال-کارگران-اهواز

ایرانجوان بوشهر-نیروی زمینی تهران-شهید بهشتی-بوشهر

استقلال خوزستان-فولاد یزد-تختی-اهواز

برق شیراز-ملی حفاری اهواز-شهید دستغیب-شیراز

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر