کد خبر: 23188 A

از سوی قاضی سراج؛

مبنای دادگاه در این پرونده همواره بر علنی برگزار کردن محاکمات و رسیدگی‌های قضایی بوده است و رسیدگی به اتهام سایر متهمان نیز بر همین روال ادامه خواهد یافت.

رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی انتشار برخی اخبار و مطالب راجع به نحوه ادامه رسیدگی به این پرونده را نادرست خواند و اصل قانونی علنی برگزار کردن دادگاه‌ها را مورد تأکید قرار داد.

به گزارش ایلنا، قاضی سراج رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده فساد کلان بانکی اخبار و مطالب مندرج در برخی مطبوعات و خبرگزاری‌ها مبنی بر ادامه رسیدگی به این پرونده به صورت غیرعلنی را نادرست دانست.

وی اعلام کرد: مبنای دادگاه در این پرونده همواره بر علنی برگزار کردن محاکمات و رسیدگی‌های قضایی بوده است و رسیدگی به اتهام سایر متهمان نیز بر همین روال ادامه خواهد یافت.

قاضی سراج تأکید کرد به طور قطع حسب تجویز ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اصل بر علنی کردن محاکم است مگر استثنائات موجود در ماده مارالذکر که مانع از انجام آن شود و در هر صورت مراتب به استحضار مردم شریف ایران خواهد رسید.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر