کد خبر: 43337 A

مرکز پژوهش های مجلس انجام داد؛

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، وضعیت بیمه محصولات کشاورزی در ایران و چالشها و راهکارهای آن را مورد بررسی اجمالی قرار داد.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، وضعیت بیمه محصولات کشاورزی در ایران و چالشها و راهکارهای آن را مورد بررسی اجمالی قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارش خود سعی کرده از وضعیت کنونی بیمه کشاورزی ایران و چالش های فراروی آن، تصویر جامعی ارائه دهد و لذا موانع و مشکلات موجود در سه بعد ساختاری، رفتاری و زمینه ای که برآیند تعامل، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری سه حوزه مذکورند، احصا و معرفی شده اند.

بررسی ها نشان می دهند مهمترین چالش ها و موانع در زمینه بیمه محصولات کشاورزی کشور شامل محدودیت های اعتباری و حقوقی، افزایش میزان خسارت های وارده، عدم مشارکت بخش خصوصی، نبود اطلاعات دقیق برای محاسبات فنی، محدودیت در ورود به بازارهای جدید، نبود استانداردهای تولید و مخاطرات اخلاقی – می شوند.

همچنین در بازتعریف ماموریت، اهداف و حدود عملیات صندوق بیمه برای نیل به شرایط مطلوب، موارد زیر باید در نظر گرفته شوند: ترکیب بهینه ای از ارائه بیمه محصول، بیمه عوامل تولید، سرمایه گذاری ها، ابنیه، تاسیسات و...، ترکیب بهینه ای از ارائه بیمه بر مبنای عملکرد فردی و بیمه بر مبنای عملکرد گروهی و منطقه ای، بیمه اختیاری و اعمال بیمه اجباری در محصولات استراتژیک یا وابسته به اعتبارات، حضور فعال بیمه خصوصی (مشارکت بخش خصوصی) همراه با بیمه دولتی، بیمه تولید و بیمه درآمد، تفکیک نقش حاکمیتی از نقش تصدیگری در عرصه بیمه کشاورزی، استانداردسازی ارزیابی خسارت و بهره گیری از فناوری های جدید، متنوع سازی منابع مالی، بهره گیری از سازوکار مناسب بیمه اتکایی و بهره گیری از ساختار تشکیلاتی مستقل.

این گزارش می افزاید: بخش کشاورزی در میان بخش های اقتصادی، به دلیل داشتن نقش در تامین غذا و امنیت غذایی بر پایه منابع داخلی و همچنین حفاظت از منابع پایه تولید، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در دو دهه اخیر، برنامه ریزی برای بهره برداری مناسب از منابع و پتانسیل های بالقوه این بخش و به کارگیری سیاست های حمایتی، موجب بهبود وضعیت تولید و شکوفایی بخش کشاورزی در اقتصاد کشور شده است، به طوری که در حال حاضر بالغ بر 80 درصد مواد غذایی مورد نیاز مردم و بخشی از موادخام مورد نیاز صنایع در این بخش تامین می شود.

در حوزه های تاثیرگذاربر صنعت بیمه کشاورزی ضعف ها، کاستی ها، تهدیدات و خلاهایی وجود دارند که به عنوان علت وجودی موجب پیدایش معلول هایی شده اند که آثار آنها در قالب بحران های پیدا و پنهان در بیمه کشاورزی خودنمایی کرده و بایدبرای آنها چاره جویی شود تا پایداری این صنعت مهم و توسعه و تکامل آن تضمین شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر