کد خبر: 82724 A

حداکثر۵ نماینده در پایان جلسه علنی به مدت ۲ دقیقه می تواند تذکر شفاهی خود را ادامه دهد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه براساس قانون اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس درخصوص تذکر شفاهی است، گفت: این تبصره از هفته آینده اجرایی می شود و براساس آن حداکثر۵ نماینده در پایان جلسه علنی به مدت ۲ دقیقه می تواند تذکر شفاهی خود را ادامه دهد.

به گزارش ایلنا، ضرغام صادقی گفت: براساس تبصره ذیل ماده 6 قبل از پایان هر جلسه علنی حداکثر 5 نفر از نمایندگان می توانند هر کدام به مدت 2 دقیقه تذکر شفاهی دهند و در صورتی که متقاضی بیش از 5 نفر باشد این افراد به قید قرعه تعیین خواهند شد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان نمی توانند در مدت یک ماه بیش از یک بار تذکر شفاهی ۲ دقیقه ای ارائه دهند، گفت: همینطور حق واگذاری تذکر شفاهی به نماینده دیگر را ندارند، بنابراین پایان جلسه ۵ نفر هر کدام به مدت ۲ دقیقه، یکبار در ماه و بدون حق واگذاری به نماینده دیگر می توانند تذکر شفاهی دهند.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر