کد خبر: 88497 A

کمیسیون وی‍ژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه روز دوشنبه هفته آتی این کمیسیون گزارش عملکرد بهبود محیط کسب و کار (موضوع مواد: ۷،۶۲،۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه) را بررسی می کند.

گزارش عملکرد بهبود فضای کسب و کار در کمیسیون اصل44 بررسی می‌شود.

به گزارش ایلنا، کمیسیون وی‍ژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه روز دوشنبه هفته آتی این کمیسیون گزارش عملکرد بهبود محیط کسب و کار (موضوع مواد: ۷،۶۲،۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه) را بررسی می کند.

همچنین بررسی طرح اصلاح موادی از قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بررسی گزارشی از عملکرد اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال ۹۱ در دستور کار روز دوشنبه این کمیسیون قرار دارد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر