کد خبر: 22986 A

از سوی هیئت دولت

آیین نامه تحوه تخصیص بودجه بخش تحقیقات و فناوری بر اساس آیین نامه اجرایی (۸۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ ابلاغ شد.

آیین نامه تحوه تخصیص بودجه بخش تحقیقات و فناوری بر اساس آیین نامه اجرایی (۸۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/7/1391 بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند (89) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی بند (89) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

ماده1ـ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در چارچوب نقشه جامع علمی کشور، سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری را حداکثر تا پایان آبان‌ماه به کلیه دستگاه‌ها اعلام نماید. تا ابلاغ سیاستها و اولویت‌های جدید، سیاستها و اولویت‌های سال قبل معتبر می‌باشد.

ماده2ـ دستگاههای اجرایی موظفند فهرست کامل طرحها و برنامه‌های پژوهشی و فناوری جاری و آینده خود را با هزینه کرد و میزان پیشرفت آنها تا پایان آبان‌ماه در سامانه مربوط به خود و نیز سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی (سمات) وارد و به صورت شفاف اعلام عمومی نماید.

تبصره ـ دستگاههای یادشده اطلاعات مربوط به پروژه‌های تحقیقاتی خود را در زمان عقد قرارداد در سامانه سمات وارد نموده و تأییدیه دریافت نمایند و گزارش پروژه‌های تحقیقاتی خود را به همراه هزینه کرد و میزان پیشرفت آنها هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورا ارایه نمایند.

ماده3ـ هزینه کرد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه در چارچوب، سیاستها و اولویت‌های مذکور در ماده (1) و با رعایت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

ماده4ـ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش عملکرد و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورا به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ماده5 ـ مسئولیت اجرای این آیین‌نامه در سطح ملی بر عهده معاون پژوهش و فناوری دستگاه مربوط یا مقام مسئول امور پژوهش و فناوری و در سطح استانی بر عهده کارگروه پژوهش و فناوری و تحول اداری شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌باشد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 28/8/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر