کد خبر: 63132 A

از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد؛

لایحه موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور ایران و روسیه در راستای تقویت و برقراری همکاریهای امنیتی متقابل، که به بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران رسیده، از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

لایحه "موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور ایران و روسیه" از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

به گزارش ایلنا، لایحه "موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور ایران و روسیه" که به بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به روابط دوستانه بین دو کشور ایران و روسیه و اهمیت مسائل امنیتی و با اعتقاد به لزوم برقراری همکاریهای امنیتی متقابل و درک فواید ناشی از آن و با آگاهی از نقش موثر دو کشور در تحکیم امنیت و ثبات منطقه ای و با توجه به آسیب پذیری کشورها در خصوص جرایم سازمان یافته فراملی و خدشه دار کردن نظم و امنیت عمومی و جان و رفاه شهروندان به واسطه ارتکاب جرایم یاد شده و به منظور توسعه و ارتقای سطح مناسبات بین دو دولت، لایحه "موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور ایران و روسیه"برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور ایران و روسیه تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر