کد خبر: 71406 A

هیات واگذاری فهرست و برنامه زمان بندی شرکتهای قابل واگذاری گروه یک و دو، موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1392 را در جلسه دیروز (شنبه) عصر خود تصویب کرد.

تصویب واگذاری 15 درصد سهام هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس و فهرست و برنامه زمان بندی شرکتهای قابل واگذاری سال 92، مهمترین مصوبات جلسه عصر دیروز هیات واگذاری بود.

به گزارش ایلنا، هیات واگذاری فهرست و برنامه زمان بندی شرکتهای قابل واگذاری گروه یک و دو، موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1392 را در جلسه دیروز (شنبه) عصر خود تصویب کرد.

همچنین در این جلسه با قیمت پایه و شرایط واگذاری 15 درصد سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(هلدینگ) از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی صنایع پتروشیمی موضوع رددیون دولت به صورت نقد و اقساط از طریق بورس موافقت شد.

تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری حدود 40 درصد سهام شرکت توسعه صنایع صادرات فارس از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور به صورت نقد و اقساط؛ 100 درصد سهام نیروگاه شهید رجایی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط؛ 40 درصد سهام شرکت مدیریت برق شهید رجایی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق مزایده به صورت نقد و 49 درصد سهام شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط از دیگر تصمیمات جلسه عصر دیروز هیئت واگذاری بود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر