کد خبر: 75514 A

حسن سبحانی در گفت وگو با ایلنا:

در حال حاضر تحریم در اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار بوده اما سیاستگذاران می توانند با استفاده از مولفه های درونی و بهسازی و ظرفیت سازی منابع داخلی از منابع خارجی در دسترس برای تامین مالی استفاده کند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران، استفاده از منابع خارجی در دسترس برای تامین مالی را مهمترین اقدام دولت برای جلوگیری از اثرگذاری روند تحریم ها بر اقتصاد عنوان کرد.

حسن سبحانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت: ‌برای برون رفت از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم باید سیاست گذاران دومولفه بیرون و درونی را در دستور کار خود قرار داده و منابع مالی را از کشورهای در دسترس تامین کند.

این اقتصاددان تصریح کرد: در حال حاضر تحریم در اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار بوده اما سیاستگذاران می توانند با استفاده از مولفه های درونی و بهسازی و ظرفیت سازی منابع داخلی از منابع خارجی در دسترس برای تامین مالی استفاده کند.

به گفته سبحانی این امر باعث می شود تا ضمن دور زدن تحریم مبادلات ارزی و بسیاری از منابع مورد نیاز تولید تامین شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تولید از وضعیت مطلوب خود فاصله گرفته و برای این امر باید شرایط به گونه ای شود که در راس قرار گرفته لذا باید در این زمینه سیاستگذاران به سوی تک نرخی شدن ارز گام بردارند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر