کد خبر: 87616 A

جهت حفظ تناسب بین نرخ رشد جمعیتی و بازار كار؛

اگر ظرفیت اشتغالزایی بالاتر رود می توان از ظرفیت جمعیتی هم برای رشد اقتصادی هم بهره برد به همین خاطر به سیاست جمعیتی مطلوب نیاز داریم تا هم نرخ جایگزینی منطقی ایجاد شود و هم برای توسعه اشتغال برنامه ریزی داشته باشیم.

معاون مركز آمار ایران، با بیان این كه در حال حاضر نرخ بیكاری 12 درصد است، گفت: سیاستگذاری در راستای ظرفیت سازی اقتصادی متناسب با نرخ رشد جمعیت الزامی است.

عوض علیپور با اشاره به این كه عمده جمعیت ایران در دوره سنی 24 تا 29 سال قرار دارد به ایلنا اظهار داشت: باید بازار کار متناسب با تقاضای این نیروی انسانی توسعه یابد تا این جمعیت به عامل رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شود

وی افزود: اگر ظرفیت اشتغالزایی بالاتر رود می توان از ظرفیت جمعیتی هم برای رشد اقتصادی هم بهره برد به همین خاطر به سیاست جمعیتی مطلوب نیاز داریم تا هم نرخ جایگزینی منطقی ایجاد شود و هم برای توسعه اشتغال برنامه ریزی داشته باشیم.

معاون مرکز آمار ایران با تأكید بر حفظ تعادل در نرخ رشد جمعیتی و بازار كار، عنوان داشت: نرخ رشد جمعیتی باید قدرت جایگزینی متعادل را داشته باشد و حداقل هر خانواده دو فرزند داشته باشند و برای اشتغال آنها نیز برنامه ریزی کنیم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر