کد خبر: 937 A

قیمت اوراق تسهیلات مسکن نیز تغییر قابل توجهی نداشت و در مرز 62 تا 63 هزار تومان مبادله شد.

ارزش معاملات بازارهای فرابورس ایران با جابجایی 84 میلیون اوراق بهادار، به 160 میلیارد ریال رسید.

 به گزارش ایلنا، بیشترین حجم معاملات را در بازارهای اول و دوم فرابورس ذوب آهن اصفهان در بازار دوم با جابجایی 6 میلیون و 827 هزار سهم با نرخ هزار و 653 ریال داشت. کمترین حجم معاملات و بیشترین افزایش قیمت را مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن در بازار اول فرابورس با جابجایی 50 سهم و افزایش قیمت 5 درصد با قیمت پایانی 10 هزار و 774 ریال کسب کرد. بیشترین کاهش قیمت را افرانت در بازار اول با کاهش قیمت 4.9 درصد و قیمت 9 هزار و 585 ریال از آن خود کرد.

 حجم معاملات در بازار ابزارهای نوین مالی

در بازار ابزارهای نوین مالی، بیشترین حجم معاملات را اوراق اجاره مپنا با جابجایی 43 هزار و 590 برگه داشت. حجم اوراق دیگر به ترتیب 6 هزار و 180 برگه اجاره امید، 5 هزار و 390 برگه اجاره مسکن، 4 هزار و 750 برگه اجاره سامان، 3 هزار و 40 برگه اجاره جوپار، 2 هزار و 840 برگه اجاره لیزینگ سینا، هزار و 850 برگه مشارکت توسعه، هزار و 450 برگه مشارکت نفت فصلی، هزار و 310 برگه مشارکت نارنجستان و 770 برگه اجاره ماهان به قیمت هر برگه یک میلیون ریال جابجا شد.

 

قیمت اوراق تسهیلات مسکن نیز تغییر قابل توجهی نداشت و در مرز 62 تا 63 هزار تومان مبادله شد.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر