کد خبر: 1390 A

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور:

این پروژه ها به منظور افزایش بهره وری سرمایه باید سریعتر به بهره برداری برسند لذا نیازمند تخصیص بیشتری می باشند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: تمام پروژه های مهر ماندگار در قانون بودجه دارای ردیف هستند و عمدتا طرح هایی می باشند که عملیات اجرایی آنها حدود 80 درصد پیشرفت دارند.
به گزارش ایلنا، بهروز مرادی تصریح کرد: طرح مهر ماندگار شامل پروژه های عمرانی و سرمایه ای است که با توجه به ماهیت استانی و ملی بودن آن در قانون بودجه و پیوست های آن دارای ردیف می باشند و مجلس و دولت بر تکمیل سریعتر آن اتفاق نظر دارند.
وی خاطر نشان کرد: این پروژه ها به منظور افزایش بهره وری سرمایه باید سریعتر به بهره برداری برسند لذا نیازمند تخصیص بیشتری می باشند.
مرادی در ادامه اظهار کرد: تامین اعتبار پروژه های مهر ماندگار جزئی از تامین اعتبار بودجه کل کشور است لذا هر آنچه که در بودجه کل کشور مدنظر قرار بگیرد در خصوص این طرح ها هم تخصیص لازم صورت خواهد گر

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر