کد خبر: 50496 A

معاون وزیر راه و شهر سازی خبرداد:

معاون وزیر راه و شهر سازی از ساخت فضاهای فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی به جای پرداخت مالیات خبر داد.

معاون وزیر راه و شهر سازی از ساخت فضاهای فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی به جای پرداخت مالیات خبر داد.

مجیدکیان پور معاون وزیر راه و شهر سازی اظهار داشت: براساس مصوبه هیات وزیران، هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی و فرهنگی در بافت های فرسوده شهری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محاسبه می شود

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران افزود: هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده (2) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایطی که در مصوبه آمده است به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب می شود.

وی گفت: هزینه های صورت گرفته برای ساخت ساختمانهای مذکور در طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری که در کمیسیون های موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب برسند می توانند بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مشخص شوند.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: تامین این خدمات در طرحهای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده قرار است بعنوان هزینه قابل قبول مودیان مالیاتی پذیرفته شوند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر