کد خبر: 41940 A

از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی؛

سازمان تأمین‌اجتماعی با ابلاغ دستورالعملی، نحوه احتساب سوابق بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی برای آن دسته از بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو که به نحوی از شمول قانون خارج شده‌اند را اعلام کرد.

ایلنا: سازمان تأمین‌اجتماعی با ابلاغ دستورالعملی، نحوه احتساب سوابق بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی برای آن دسته از بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو که به نحوی از شمول قانون خارج شده‌اند را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره ‌کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، در بخشنامه صادر شده از سوی معاونت فنی و درآمد این سازمان به مفاد ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرائی قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار اشاره شده و آمده است: «سوابق مشمولان قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب ۱۳۷۶ که به نحوی از انحاء از شمول قانون مذکور خارج شده و مشمول این آیین‌نامه قرار گرفته و یا در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ اشتغال به کار می‌یابند، با درخواست بیمه‌شده و با پرداخت مابه‌التفاوت حق‌بیمه مربوطه جزو سنوات خدمت قابل‌قبول آنان در اجرای قانون تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود. در غیر این صورت سابقه آنان به نسبت پنجاه درصد سنوات پرداخت حق‌بیمه به منظور بهره‌مندی از تعهدات قانونی ملاک عمل خواهد بود.

براساس این بخشنامه چنانچه بیمه‌شده نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت متعلقه اقدام کند، در این صورت پذیرش کل مدت سابقه در احراز شرایط و تعیین مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت ملاک عمل است.

همچنین درصورت عدم پرداخت مابه‌التفاوت، پنجاه درصد سنوات پرداخت حق‌بیمه در احراز شرایط و تعیین میزان مستمری مربوطه مؤثر خواهد بود.

بدیهی است چنانچه با لحاظ سابقه مذکور، بیمه شده شرایط لازم برای بهره‌مندی از تعهدات بلندمدت را احراز نماید، مطابق با مقررات مربوطه نسبت به برقراری مستمری اقدام خواهد شد.

براساس ضوابط اخذ مابه‌التفاوت حق‌بیمه و تبدیل سابقه قالیبافی با نرخ ۱۴ درصد صرفاً با درخواست بیمه‌شده امکان‌پذیر است و درصورتی که بیمه‌شده پس از ارائه درخواست به علت فوت موفق به پرداخت مابه‌التفاوت حق‌بیمه مربوطه نشود، بازماندگان وی در مهلت تعیین شده می‌توانند نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت اقدام کنند.

همچنین پذیرش درخواست پرداخت مابه‌التفاوت برای بیمه‌شدگانی معتبر خواهد بود که در تاریخ تقاضا در ردیف مشمولان قانون‌ بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار قرار داشته و یا در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ اشتغال به کار داشته باشند. بنابراین سایر بیمه‌شدگان و همچنین بازنشستگان، بازماندگان بیمه‌شده متوفی و ازکار افتادگان کلی مجاز به ارائه درخواست و تبدیل سوابق مربوطه نیستند.

لازم به ذکر است سوابق پرداخت حق‌بیمه مازاد سنی صرفاً به منظور فراهم نمودن زمینه ورود قالیبافان و بهره‌مندی از مزایای قانون مربوطه پیش‌بینی شده است، لذا تأثیری در احراز شرایط برقراری مستمری بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی نخواهد داشت، لیکن در تعیین میزان مستمری‌های مربوطه مؤثر است. بدیهی است درصورتی که بیمه‌شده متقاضی پرداخت مابه‌التفاوت حق‌بیمه نباشد پنجاه‌درصد سوابق مازاد سنی وی در تعیین میزان مستمری‌های مربوطه مؤثر خواهد بود.

ضمن آنکه سوابق پرداخت حق‌بیمه بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو با نرخ ۱۴ درصد درصورتی‌که مطابق ضوابط مقرر به سابقه کامل تبدیل شود در احراز شرایط سن و سابقه متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری، بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا بیمه‌های توافقی قابل‌پذیرش است، در غیر این صورت سابقه آنان به نسبت پنجاه‌درصد سنوات پرداخت حق‌بیمه ملاک عمل خواهد بود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر