کد خبر: 98924 A

لازم به یادآوری است ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم (ص) ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ (ﻟﻮﮔﻮﺗﺎﯾﭗ/logotype) «ﻣﺤﻤﺪ (رﺳﻮل اﷲ)» ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ شود.

 ایلنا: مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران از استفاده آثر منتخب نخستین جشنواره نشانه نوشته پیامبر اکرم (ص) در اعیاد مذهبی در سطح شهر تهران خبر داد.


به گزارش ایلنا، سیدمحمد جواد شوشتری، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر از حمایت و مشارکت در جشنواره نشانه نوشته پیامبر اکرم (ص) خبر داد و گفت: از مجید مجیدی تشکر می‌کنم که مشارکت شهرداری را در این جشنواره پذیرفت. در این زمانه که هجمه به دین مبین اسلام را از هر سو شاهد هستیم و دنیا سعی می‌کند هر حرکت خشنی را به مسلمانان نسبت بدهد، ساخت فیلم پیامبر اسلام (ص) توسط مجید مجیدی بهانه‌ای شد تا ما این حرکت را ادامه دهیم.


وی افزود: ما معتقدیم در چنین حرکت‌هایی که پای زیبایی‌شناسی در میان است باید آثار آن در مکانی به ظهور برسند و چه جایی بهتر از سطح شهر، ما بنا داریم آثار منتخب جشنواره نشانه نوشته پیامبر اکرم (ص) را در ایستگاه‌های مترو و اتوبان‌ها نصب کنیم.
مدیرعامل سازمان زیباسازی ادامه داد: ما برای این جشنواره یک دور نما داریم و بر همین اساس نیز این جشنواره با مطالعه بسیار و با دورنمایی کلی شکل گرفته است. ما قصد داریم که این رویداد فرهنگی و هنری ادامه داشته باشد و بر همین اساس دبیرخانه دائمی این جشنواره را تاسیس خواهیم کرد. سازمان زیباسازی در پی این است که این جشنواره بتواند جای خود را در جهان باز کند و فکر می‌کنم ما در جشنواره نشانه نوشته پیامبر اکرم (ص) هرآنچه که به لحاظ مادی و معنوی خرج کنیم در برابر سرمایه، اسلام ستیزان و هجمه‌های که وجود دارد هیچ چیز نیست. اما ما اطمینان ویژه‌ای به اعتقاد هنرمندانمان داریم و با اتکا به این توانایی در برابر این هجمه خواهیم ایستاد.


لازم به یادآوری است ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم (ص) ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ (ﻟﻮﮔﻮﺗﺎﯾﭗ/logotype) «ﻣﺤﻤﺪ (رﺳﻮل اﷲ)» ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ شود.


این جشنواره به ریاست ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺠﯿﺪی و به دبیری اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ برگزار می‌شود. اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ، ﺻﺪاﻗﺖ ﺟﺒﺎری، ﺟﻠﯿﻞ رﺳﻮﻟﯽ، ﺣﺒﯿﺐ اﷲ ﺻﺎدﻗﯽ، ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺠﺎﺑﺘﯽ، ﺻﺎدق ﻗﺮه ﻣﺼﻄﻔﯽ از ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻣﺄﻣﻮن ﺳﮑﺎل از آﻣﺮﯾﮑﺎ نیز هیات داوران این رویداد هنری هستند.
علاقمندان برای حضور در این جشنواره می‌توانند آثار خود را به صورت ﮐﺎﻟﯿﮕﺮاﻓﯿﮏ (Calligraphic) ﯾﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎﻧﻪ/ آﯾﮑﻮﻧﯿﮏ (Iconic) ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی (ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ) / ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ (Typographic) ﯾﺎ ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﺎﻧﻪ، (ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ) / ﻫﻨﺪ راﯾﺘﯿﻨﮓ (Handwriting) ﯾﺎ دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﺎﻧﻪ به این جشنواره ارسال کنند.
ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان آزاد اﺳﺖ و کلیه هنرمندان می‌توانند ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ «ﻣﺤﻤﺪ (رﺳﻮل اﷲ)» را ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎی ﻓﺎرﺳﯽ– ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﻧﺎم ﻣﺒﺎرک «Mohammad» ﺑﺎ ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻃﺮاﺣﯽ کنند.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل به این جشنواره ۲۶ شهریورماه و علاقمندان برای ثبت نام در این جشنواره و مشاهده فراخوان می‌توانند به سایت جشنواره به نشانی: www. mohammad-institute. com مراجعه کنند.

شوشتری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر