کد خبر: 66939 A

كتاب معنویت در سبد مصرف نوشته بهزاد حمیدیه ازسوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سازمان انتشارات منتشر شد.

ایلنا: كتاب معنویت در سبد مصرف نوشته بهزاد حمیدیه در حوزه دین‌پژوهی ازسوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سازمان انتشارات منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این کتاب از روش جامعه‌شناختی استفاده کرده و درصدد اثبات این فرضیه برآمده است که در دوران معاصر، پارادایم جدیدی برای دین داری رقم خورده است: پارادایم دین داری ابرعرفی. در واقع، این کتاب می‌خواهد اثبات کند که سکولاریته در زمان ما تشدید یافته است. بر این اساس، مؤلف محترم درصدد است علت رشد و توسعه حیرت انگیز جنبش‌های معنوی نوپدید در دهه‌های آخر قرن بیستم را تبیین کند. هدف این کتاب آن است که با بررسی مبانی تحول مفهوم دین و عرفان در فرهنگ مصرفی، آشکار شود که آیا رشد معنویت‌های نوین و جنبش‌های نوپدید دینی، پس از یک دوره موثر عرفی سازی، به معنی بازگشت به دین و عرفان سنتی است یا تحول کیفی عمیقی در حال رخ دادن است؟ در این راستا دو مسئله فرعی این تحقیق، بدین قرارند: ارتباط جنبش‌های نوپدید دینی و معنوی با فرهنگ مصرفی چیست؟ و چه نقدهای الهیاتی و جامعه‌شناختی بر تحول‌های دین داری و عرفان گرایی قابل طرح‌اند؟ از نوآوری‌های این کتاب طرح مفهوم (پارادایم دین داری) است.
کتاب حاضر پس از مقدمه و تبیین چارچوب روشی و مفهومی در بخش اول، مشتمل بر هشت بخش دیگر است. در بخش دوم به معرفی دو پارادایم دین داری پیش از حاکمیت فرهنگ مصرفی، یعنی پارادایم تعالی گرا و پارادایم عرفی پرداخته. بخش سوم به تحلیل فرهنگ مصرفی و تحول‌های فرهنگی همبسته با آن اختصاص دارد. بخش چهارم تحول‌های مؤلفه‌های درون دینی
را در دوره پساسنت که از جمله، شامل دوره حاکمیت فرهنگ مصرفی نیز هست بررسی م یکند. در بخش «نجات» و «خدا» یعنی پنجم، تلاش شده در ابتدا به صورت توصیفی، تحول‌های اخیر در عرصه دین را نشان دهیم. بخش ششم اصلیترین قسمت این نوشتار است، تبیین پارادایمی مبانی مفهومی دین در فرهنگ مصرفی را بر عهده دارد. در بخش هفتم به بررسی وضعیت عرفان در هریک از سه پارادایم دین داری پرداخت‌هایم. بخش هشتم به ملاحظه‌ای انتقادی اختصاص داده شده است. و نهایتاً بخش نهم درصدد جمع بندی و در عین حال نیم نگاهی به وضعیت ایران دارد.
این کتاب با شمارگان ۱۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۴۰۰۰ تومان منتشر شده است.

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سازمان انتشارات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر