کد خبر: 87743 A

رقابت‌های جهانی ووینام – فرانسه؛

تیم ملی ووینام فدراسیون ورزش‌های رزمی در آخرین روز رقابتهای جهانی world games فرانسه توانست با کسب 1مدال طلاـ 2نقره و 1برنز دیگر با کسب دو مدال طلا، 7 نقره و 3 برنز به کارخود پایان داد.نتایج تیمی عصر امروز اعلام خواهد شد.

تیم ملی ووینام فدراسیون ورزش‌های رزمی در آخرین روز رقابت‌های جهانی world games فرانسه توانست با کسب یک مدال طلاـ 2 نقره و  یک برنز دیگر با کسب دو مدال طلا، 7 نقره و 3 برنز به کارخود پایان داد.

به گزارش ایلنا، دربخش مبارزه: در روز آخر رقابت‌ها اکبر کریمی کاپیتان تیم ملی و پرافتخارترین قهرمان فدراسیون ورزش‌های رزمی در وزن 90- در یک بازی بسیار زیبا در مقابل حریفی از کشور میزبان فرانسه به پیروزی دست یافت و با برد مقابل کشور اسپانیا در نهایت در بازیهای فینال با نا داوری به مدال برنز بسنده کرد. نیما مجیدی دیگر ملی پوشش کشورمان در وزن 82- نتواست به گردن آویز طلای وزن خود دست یابد و نقره ای وزنش شد. در ادامه روند بازی‌ها این رضا اکرام فرد بود که در وزن 90+ توانست دومین مدال طلای ایران را بدست آورد.

در بخش فرم: چهار نفره (دالواین)

مهدی امیری فرد ـ علی مرتضی رمضانی ـ علی مختاری ـ مهدی محمود وند به مدال نقره دست یافتند.

نتایج بدست آمده در روزهای گذشته:

تیم ملی ووینام فدراسیون ورزش‌های رزمی که در روز دوم از رقابت‌های world games ووینام2013 فرانسه، یک مدال طلا، 2 نقره و یک برنز بدست آورده بود در سومین روز از رقابت‌ها 4 مدال دیگر بدست آورد تا در مجموع 8 مدال (یک طلا، 5 نقره، 2 برنز) از این دوره تا پایان روز سوم اخذ نماید.

در سومین روز مسابقات 4 نماینده کشورمان وارد تاتامی world gamesشدند تا در نهایت مدال آور باشند.

دربخش بانوان شاه صنم صدیق در وزن 57- در آخرین رویارویی خود به کشور ویتنام مهد رشته ووینام باخت و به مدال برنز دست یافت. خدیجه رضایی دیگر ملی پوش کشورمان در وزن 60- نیز در مصاف با حریفی از کشور ویتنام نتوانست به گردن آویز طلا دست یابد و به مدال نقره بسنده کرد.

در بخش آقایان جواد صادق نماینده وزن 72- پس از پیروزی مقابل حریفی از کلمبیا و غلبه بر حریفی از روسیه در مصاف با حریفی از الجزایر بازماند و مرد نقره ای وزنش نام گرفت. مصطفی حسنوند در وزن 68- نیز با پیروزی برابر حریفانی از روسیه و ایتالیا در برابر فرانسه باخت و مدال نقره گرفت. روز چهارم از رقابت‌ها و روز پایانی مسابقات اکبر کریمی کاپیتان تیم ملی و پر افتخار ترین قهرمان فدراسیون ورزشهای رزمی در وزن 90- تا ساعاتی دیگر به مصاف حریفی از کشور میزبان (فرانسه) خواهد رفت،نیما مجیدی در وزن 82- به مصاف حریفی از کلمبیاو و اکران فرد در وزن آزاد (90+) نیز به مصاف حریفی از کشور میزبان خواهد رفت.

نتایج روز دوم:

دوﻣﯿﻦ روز از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﮫﺎﻧﯽ ووﯾﻨﺎم (2013) ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺷﮫﺮ ﭘﺎرﯾﺲ درﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ و اﻣﺮوز(ﺷﻨﺒﻪ) ﭼﮫﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﺮان وارد ﺗﺎﺗﺎﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﮏ ﻣﺪال طﻼ، دو ﻧﻘﺮه و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺰ را ازآن ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ.در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖھﺎ ﻣﯿﺜﻢ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزن 57- ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺣﺮﯾﻒ روﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪﻓﯿﻨﺎل ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت راه ﯾﺎﻓﺖ. ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﻓﯿﻨﺎل ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﺘﻨﺎم رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺮﯾﻔﺶ ﻣﺪال طﻼی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد.در اداﻣﻪ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖھﺎ ﻓﺎطﻤﻪ ﯾﺎوری در وزن 54- ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺣﺮﯾﻒ وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻔﺶ ﺑﻪ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد.در وزن 51- ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم رﻗﯿﻪ ﻧﮕﺎر ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن در اﯾﻦ دوره از رﻗﺎﺑﺖھﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺣﺮﯾﻒ وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ ﺧﻮد رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻔﺶ دوﻣﯿﻦ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد. در ﺑﺨﺶ ﻓﺮم ﺑﺎﻧﻮان زﯾﻨﺐ ﯾﻮﺳﻔﯽ در ﺑﯿﻦ 12 ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

تیم ملی ایران در دوره گذشته رقابت‌های جهانی نیز به عنوان نایب قهرمانی دست یافته بود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر