کد خبر: 99335 A

برای حضور در مسابقاتWorld Cup

نفراتی که موفق به کسب رکوردهای موردنظر شوند به مسابقات World Cup در اسفندماه اعزام خواهند شد.

کادر فنی شنا جدول رکوردها و حدنصاب امتیازها برای انتخاب شناگران تیم ملی را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، شیرجه و واترپلو، در جلسه كمیته فنی شنا، قرار شد كه بنا بر ركوردهایی كه شناگران بر اساس جدول تعیین شده در مسابقات داخلی ثبت می كنند به تیم ملی دعوت شوند

در این راستا جدول ركوردهای مورد انتظار کادر فنی شنا اعلام شد:

ماده رکورد FINA POINT
1 - 50 متر آزاد - با رکورد 00.23.80 و امتیاز 678
2 - 100 متر آزاد - با رکورد 00.52.40 و امتیاز 717
3 - 200 متر آزاد - با رکورد 01.54.73 و امتیاز 702
4 - 400 متر آزاد - با رکورد 04.09.00 و امتیاز 690
5 - 800 متر آزاد - با رکورد 08.48.00 و امتیاز 627
6 - 1500 متر آزاد - با رکورد 16.55.00 و امتیاز 631
7 - 50 متر کرال پشت - با رکورد 00.27.20 و امتیاز 690
8 - 100 متر کرال پشت - با رکورد 58.80.00 و امتیاز 689
9 - 200 متر کرال پشت - با رکورد 02.09.00 و امتیاز 638
10 - 50 متر پروانه - با رکورد 00.25.09 و امتیاز 714
11 - 100 متر پروانه - با رکورد 00.55.90 و امتیاز 707
12 - 200 متر پروانه - با رکورد 02.07.00 و امتیاز 676
13 - 50 متر قورباغه - با رکورد 00.28.40 و امتیاز 828
14 - 100 متر قورباغه - با رکورد 01.03.90 و امتیاز 765
15 - 200 متر قورباغه - با رکورد 02.24.00 و امتیاز 686
16 - 200 متر مختلط انفرادی - با رکورد 02.06.00 و امتیاز 740
17 - 400 متر مختلط انفرادی - با رکورد 04.40.00 و امتیاز 660

تذکر 1: در این مرحله شناگرانی که موفق به کسب رکوردهای جدول فوق در یک ماده شوند به عضویت تیم ملی شنا در می آیند.

ماده رکورد FINA POINT
1- 50 متر آزاد- با رکورد 00.23.98 و امتیاز 663
2- 100 متر آزاد - با رکورد 00.52.90 و امتیاز 697
3- 200 متر آزاد - با رکورد 01.56.50 و امتیاز 671
4- 400 متر آزاد - با رکورد 04.10.00 و امتیاز 682
5- 800 متر آزاد - با رکورد 08.55.00 و امتیاز 603
6- 1500 متر آزاد - با رکورد 16.58.00 و امتیاز627
7- 50 متر کرال پشت- با رکورد00.27.40 و امتیاز 675
8- 100 متر کرال پشت- با رکورد 00.58.99 و امتیاز 682
9- 200 متر کرال پشت- با رکورد 02.10.00 و امتیاز 638
10- 50 متر پروانه- با رکورد 00.25.36 و امتیاز 691
11- 100 متر پروانه- با رکورد 00.56.60 و امتیاز 681
12- 200 متر پروانه- با رکورد 02.09.00 و امتیاز 645
13- 50 متر قورباغه- با رکورد 00.28.90 و امتیاز 785
14- 100 متر قورباغه- با رکورد01.04.34 و امتیاز750
15- 200 متر قورباغه- با رکورد 02.26.00 و امتیاز 658
16- 200 متر مختلط انفرادی- با رکورد02.09.00 و امتیاز 690
17- 400 متر مختلط انفرادی- با رکورد04.45.00 و امتیاز 626

تذکر 2: در این مرحله شناگرانی که موفق به کسب رکوردهای جدول فوق حداقل در 2 ماده شوند به عضویت تیم ملی شنا در می آیند.

تذکر 3: این جداول بنا به وضعیت موجود شنای کشور طراحی شده است که با نگاه به ورودی های المپیک 2016 گام به گام افزایش کیفی خواهد داشت که مرحله بعدی رکوردها فروردین ماه سال 1393 اعلام خواهد گردید که شرایط عضویت در تیم ملی شنا جهت بازیهای آسیایی 2014 اینچون لحاظ میگردد.

تذکر 4: کلیه مسابقات قید شده در جدول شماره 3 جهت ثبت رکوردهای موردنظر منظور گردیده است.

تذکر 5: نفراتی که موفق به کسب رکوردهای موردنظر شوند به مسابقات World Cup در اسفندماه اعزام خواهند شد.

تذکر 6: برای شناگران زیر 17 سال جابجایی رکورد های ملی شرط عضویت در تیم ملی لحاظ می گردد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر