کد خبر: 63313 A

از سوی حوزه مدیریت تیم‌های ملی؛

کلیه مسابقات به صورت دوره‌ای و دو حذفی برگزار می‌شود و حداکثر کشتی‌گیر شرکت کننده در هر وزن 16 کشتی‌گیر است.

از سوی حوزه مدیریت تیم‌های ملی كشتی، نحوه برگزاری مسابقات مرحله نهایی انتخابی تیم‌های ملی اعلام شد.

به گزارش ایلنا، نحوه برگزاری مسابقات مرحله نهایی انتخابی تیم‌های ملی به شرح زیر است:

1- کلیه رقابت‌ها در قالب دو گروه برگزار خواهد شد.

2- نحوه تعیین سر گروه‌ها به این ترتیب است:

2-1 کشتی‌گـیران تیـم ملـی بـزرگسـالان رقـابـت‌هـای المپیک یا جهانی سال گذشته، کشتی‌گیران تیم ملی جوانان شرکت کننده در مسابقات جهانی و کشتی‌گیران تیم ملی نوجوانان شرکت کننده در رقابت‌های جهانی و یا المپیک نوجوانان به عنوان اولویت اول سرگروهی.
2-2 کشتی‌گیران برتر هر وزن از آخرین رقابت‌های قهرمانی کشور(اعم از بزرگسالان، جوانان و نوجوانان)به عنوان اولویت دوم سرگروهی.
2-3 کشتی‌گیران برتر هر وزن از آخرین رقابت‌های انتخابی مقدماتی(مرحله اول)تیم‌های ملی کشتی کشور اعم از بزرگسالان، جوانان و نوجوانان به عنوان اولویت سوم سرگروهی.

الف: در صورت عدم وجود کشتی‌گیران مرتبط با 3 اولویت یاد شده، سرگروه و یا سرگروهان در هر وزن، بر مبنای قرعه‌کشی(مطابق روند متعارف) انتخاب خواهند شد.

ب: مبنای اولویت‌دهی در بندهای یک، دو و سه یاد شده، صرفاً کشتی‌گیران ملی‌پوش و یا کشتی‌گیران برتر همان وزن در آخرین رقابت‌های قهرمانی کشور و یا انتخابی مقدماتی تیم ملی است و اولویت‌دهی مذکور به کشتی گیران ملی‌پوش و یا نفرات برتر آخرین رقابت‌های قهرمانی کشور و انتخابی مقدماتی تیم ملی مرتبط با همان سال که در رقابت‌های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی تغییر وزن داده‌اند، تعلق نمی‌گیرد.

3- کلیه مسابقات به صورت دوره‌ای و دو حذفی برگزار می‌شود و حداکثر کشتی‌گیر شرکت کننده در هر وزن 16 کشتی‌گیر(با استناد به مفاد بند 3 از فرآیند انتخاب تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشور) خواهد بود که کادر فنی مرتبط با هر رده سنی در هر رشته (آزاد و فرنگی) بر مبنای مفاد بند 3 از فرآیند یادشده نسبت به تعیین تعداد کشتی‌گیـران ذیربط در هر وزن تصمیم گیری می‌نماید.

نحوه برگزاری رقابت‌های هر وزن در محدوده زمانی یک روزه خواهد بود و صرفاً در صورت ضرورت در راستای تحقق مفاد بند 1-3 در خصوص کسب دو پیروزی از حداکثر 3 رقابت میان کشتی‌گیران برتر دو گروه، رقابت نهایی میان دو کشتی‌گیر برتر در هر گروه به روز آتی موکول خواهد شد.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر