کد خبر: 1371 A

معاون پارلمانی رئیس جمهور در نمایشگاه دولت مهر زنجان:

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به چالشها و مشکلات اساسی نظام 80ساله نظام اداری کشور افزود: انقلاب یعنی زیر و رو کردن همه چیز و ایجاد تحولات در نظام اداری بعنوان یک اصل که در این راستا در دولت نهم ودهم گامهای برداشته شده است.

زنجان ـ ایلنا: معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به چالشها ومشکلات اساسی نظام 80ساله نظام اداری کشور افزود: انقلاب یعنی زیر و رو کردن همه چیز وایجاد تحولات در نظام اداری بعنوان یک اصل که در این راستا در دولت نهم ودهم گامهای برداشته شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، لطف الله فروزنده روز جمعه در مراسم افتتاح بزرگترین نمایشگاه دستاوردهای دولت نهم و دهم در جمع خبرنگاران زنجان گفت:‌نظام اداری ما قجری اداره می شود که همسو با با نظام استبدای واستعماری است که گروهی مستبد برای حفظ حقوق خود در این نظام داری اهداف بودند.

فروزنده با بیان اینکه در این نظام به ارزشها ومبانی دینی واعتقادی ما توجه نشده بود افزود: این مدل از اداره امور کشور یک مدل وارداتی بوده است که موجب بروز معضلات ومسائل در کشور شده است.

معاون رئیس جمهور در امور مجلس با اشاره به اینکه در دولت نهم ودهم همه ارزشها ومبانی امام راحل حاکم شده است تصریح کرد:مهمترین مسئله در زمینه اجرای عدالت وارزش محوری وارتبا ط با مردم بوده است که زمینه سازی را برای رشد وتوسعه کشور را مهیا می کند.

وی درادامه با بیان اینکه با فعالسازی بخش خصوصی در دولت نهم ودهم توجه ویژه به بخش خصوصی شده است اظهار داشت: نیروی انسانی پاشنه آشیل توسعه جوامع است که با اعتقادا و باورها ودانش مناسب می تواند با کسب دانش ومهارتهای لازم واستفاده از تکنولوژی به روز وبه کار گیری آن در جامعه موجب رشد وپویایی باشند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در نمایشگاه بزرگ دستاوردهای دولت نهم ودهم با اشاره به شناسایی فرایندها وکاهش آنها در گرفتاری های مردم جامعه افزود: ایجاد شبکه های دولت الکترونیکی باعث کاهش فساد وافزایش سرعت امور وتمرکز زدایی می شود.

وی در ادامه مهمترین بخش را بخش نیروی انسانی در کشور برشمرد وگفت: باید در این زمینه بینش خدمتگذاری انسانی تقویت شود.

فروزنده با اشاره به بومی سازی وتجربه در امورکشور افزود: بدون ادانش کافی امکان حرکت وجود ندارد.

وی در پایان عدم مهارت را مشکل عمده کشور برشمرد و افزود:پرسنل و نیروی انسانی باید در این زمینه تقویت، ساماندهی وتوزیع مناسب همراه با تکنولوژی روز عمل کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر