کد خبر: 50601 A

مسئول روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان اعلام کرد:

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه شماره 2/53مستمری ها تمدید قانون بازنشستگی پیش ازموعدکارکنان دولت رابه واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ کرد.

زنجان ـ ایلنا: در این بخشنامه آمده است: دارابودن سابقه قابل قبول پرداخت حق بیمه به میزان حداقل 25سال برای مردان وحداقل 20سال برای زنان،بدون لحاظ شرط سنی درهریک ازموارد.

به گزارش ایلنا از زنجان، در این بخشنامه آمده است؛ الف)برطبق تبصره 3ماده واحده قانون بازنشستگی پیش ازموعدکارکنان دولت،شرکت های دولتی وموسسات ونهادهای عمومی می توانندصرفاًبااستفاده ازمنابع مالی خود،کارکنان واجدشرایط خودرابه نحومقرردراین قانون بازنشسته نمایندلذاکارکنان دستکاههای مذکورپس ازدرخواست بازنشستگی وموافقت بالاترین مقام دستگاه مربوطه وبررسی سوابق پرداخت حق بیمه،درصورت احرازشرایط لازم وبااعلام شعب سازمان وبااستفاده ازحداکثر5سال سنوات ارفاقی تاسقف 30سال می توانندبازنشسته شوند.

ب) طبق بند94قانون بودجه سال 91کل کشور" بازنشستگی پیش ازموعدکارکنان دولت "با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یامقام موضوع مواد52و53قانون محاسبات عمومی وبدون سنوات ارفاقی ومشروط به حذف یک پست سازمانی به ازای هربازنشسته پیش ازموعدمجازاست.اجرای این حکم ازمحل منابع دستگاه هاوواگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است."بنابراین وزارت خانه هاودستگاههای دولتی می توانندضمن ارسال درخواست متقاضی مبنی بربازنشستگی بدون سنوات ارفاقی،موافقت خوددرخصوص اجرای دقیق مواردمصرح دربندقانونی مذکوروآمادگی پرداخت هزینه های مربوطه راجهت بررسی سوابق وشرایط به شعب سازمان ارجاع کنند.

شرایط لازم:

**دارابودن سابقه قابل قبول پرداخت حق بیمه به میزان حداقل 25سال برای مردان وحداقل 20سال برای زنان،بدون لحاظ شرط سنی درهریک ازموارد.

**اعلام موافقت وارسال درخواست کتبی متقاضیان بازنشستگی درمهلت قانونی ازسوی دستگاه متبوع بااشاره به " قانون بازنشستگی پیش ازموعدکارکنان دولت"

**مهلت اجرایی این بخشنامه برای مشمولین بندالف تاپایان روز04/06/1394وبرای بندب تاپایان سال 1391است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر