کد خبر: 80 A

حضرات آیات، سیستانی، وحید‌ خراسانی، موسوی اردبیلی‏‌، صافی گلپایگانی، سیدصادق روحانی، صانعی، مكارم‌شیرازی، سیدصادق شیرازی، شبیری زنجانی، سبحانی، بیات زنجانی و نوری همدانی میزان زكات فطره امسال را اعلام كردند.

ایلنا: میزان زکات فطره امسال، از سوی 12تن از مراجع تقلید شیعیان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قم، حضرات آیات، سیستانی، وحید‌ خراسانی، موسوی اردبیلی‏‌، صافی گلپایگانی، سیدصادق روحانی، صانعی، مكارم‌شیرازی، سیدصادق شیرازی، شبیری زنجانی، سبحانی، بیات زنجانی و نوری همدانی میزان زكات فطره امسال را اعلام كردند.

میزان زکات فطره این 12 مرجع تقلید به شرح ذیل می‌باشد:

آیت الله سیستانی:
سه کیلو گندم برای کسانی که قوت(خوراک) غالب مصرفی آن‌ها نان باشد برای هر نفر یا معادل 2500 تومان؛ و یا سه کیلو برنج برای کسانی که قوت غالب مصرفی آن‌ها برنج باشد(قیمت معادل، بستگی به نوع برنج مصرفی دارد.)

آیت‌الله وحید خراسانی:
سه کیلو گندم برای کسانی که قوت(خوراک) غالب مصرفی آن‌ها نان باشد برای هر نفر، یا معادل 2500 تومان؛ (در مورد برنج اظهار‌نظری نکردند.)

آیت‌الله موسوی اردبیلی:
سه کیلو گندم برای کسانی که قوت(خوراک) غالب مصرفی آن‌ها نان باشد برای هر نفر، یا معادل 2100 تومان؛ و یا سه کیلو برنج برای کسانی که قوت غالب مصرفی آن‌ها برنج باشد، یا معادل 7هزار تومان.

آیت‌الله صافی گلپایگانی:
سه کیلو گندم برای کسانی که قوت(خوراک) غالب مصرفی آن‌ها نان باشد برای هر نفر، یا معادل 2500 تومان؛ (در مورد برنج اظهار‌نظری نکردند.)

آیت الله سیدصادق روحانی:
3هزار تومان پول نقد که معادل سه کیلو گندم می شود؛ (در مورد برنج اظهار‌نظری نکردند.)

آیت‌الله صانعی:
سه کیلو گندم برای کسانی که قوت(خوراک) غالب مصرفی آن‌ها نان باشد برای هر نفر، یا معادل 3هزار تومان؛ و یا سه کیلو برنج برای کسانی که قوت غالب مصرفی آن‌ها برنج باشد یا معادل 7500 تومان.

آیت‌الله مکارم شیرازی:
سه کیلو گندم برای کسانی که قوت(خوراک) غالب مصرفی آن‌ها نان باشد برای هر نفر، یا معادل 2500 تومان؛ و یا سه کیلو برنج برای کسانی که قوت غالب مصرفی آن‌ها برنج باشد یا معادل 7هزار تومان.

آیت الله سیدصادق شیرازی:
سه کیلو گندم برای کسانی که قوت(خوراک) غالب مصرفی آن‌ها نان باشد، یا معادل 2500 تومان برای افراد ساکن در تهران و 2 هزار تومان برای افراد ساکن در شهرستان ها؛ و یا سه کیلو برنج برای کسانی که قوت غالب مصرفی آن‌ها برنج باشد(قیمت معادل، بستگی به نوع برنج مصرفی و توانایی فرد دارد.)

آیت الله شبیری زنجانی:
سه کیلو گندم برای کسانی که قوت(خوراک) غالب مصرفی آن‌ها نان باشد برای هر نفر، یا معادل 2800 تومان؛ (در مورد برنج اظهار‌نظری نکردند.)

آیت الله سبحانی:
سه کیلو گندم برای کسانی که قوت(خوراک) غالب مصرفی آن‌ها نان باشد برای هر نفر، یا معادل 2500 تومان؛ و یا سه کیلو برنج برای کسانی که قوت غالب مصرفی آن‌ها برنج باشد یا معادل 7هزار تومان.

آیت‌الله بیات زنجانی:
سه کیلو گندم برای کسانی که قوت(خوراک) غالب مصرفی آن‌ها نان باشد برای هر نفر، یا معادل 3 هزار تومان؛ (در مورد برنج اظهار‌نظری نکردند.)

آیت الله نوری همدانی:
سه کیلو گندم برای کسانی که قوت(خوراک) غالب مصرفی آن‌ها نان باشد برای هر نفر، یا معادل 2500 تومان؛ (در مورد برنج اظهار‌نظری نکردند.)

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر