کد خبر: 280980 A

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران:

ایلنا: مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران اظهار کرد: توافق نامه اولیه امضا و قرار شد پس از بررسیهای صورت گرفته و دریافت مجوز، کار آغاز شود ضمن این که اقتصاد طرح بحث مهمی است که باید ارزیابی شود.

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران از مذاکره با شرکتهای توانمند ترکیه برای ساخت نیروگاه و استفاده از ظرفیت خالی خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا کاملی با اشاره به سفر هفته گذشته به ترکیه درباره محور مذاکرات با شرکتهای توانمند ترکیه گفت: در این سفر درباره ساخت نیروگاه در خاک ترکیه و تامین گاز آن از سوی ایران، ساخت نیروگاههای مرزی و همچنین درباره استفاده از ظرفیت خالی خط لوله صادرات گاز ایران به این کشور مذاکراتی انجام شده است.

وی درباره این که ظرفیت خالی خط لوله صادراتی گاز ایران به ترکیه  چه میزان است، اظهار کرد: ظرفیت خالی این خط لوله ١,٢ میلیارد مترمکعب در سال است که  ترکها  با نصب کمپرسور در خاک خودشان می توانند این ظرفیت خالی را به ٢ میلیارد مترمکعب در سال برساند.

کاملی درباره نحوه استفاده از این ظرفیت خالی گفت: شرکتهای ترکیه می توانند با مذاکره با شرکت بوتاش از این ظرفیت برای تولید برق یا موارد دیگر استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران درباره نتایج این مذاکرات هم اظهار کرد: توافق نامه اولیه امضا و قرار شد پس از بررسیهای صورت گرفته و دریافت مجوز، کار آغاز شود ضمن این که اقتصاد طرح بحث مهمی است که باید ارزیابی شود.

استفاده از ظرفیت اقتصاد ایران ترکیه گاز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر