کد خبر: 298477 A

هشتمین همایش ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات با حمایت همراه اول برگزار شد.

هشتمین همایش ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات با حمایت همراه اول برگزار شد.

به گزارش ایلنا، هشتمین همایش ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات با رویکرد «نقش توسعه شبکه های موبایل باند پهن(3G/4G)» در اقتصاد مقاومتی روز یکشنبه ۲۵ مرداد ماه با حضور مدیران، کارشناسان و فعالان این حوزه در مرکز مطالعات و بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

در این همایش که مهندس ناصر یوسف پور عضو هیأت مدیره همراه اول بعنوان یکی اعضای شورای سیاستگذاری و دکتر سیدحسن سیدموسویبعنوان رئیس کمیته علمی همایش حضور داشتند ۴ مقاله علمی ارایه شد.

در همایش مذکور به ترتیب مقالاتی با عناوین «مشخصه گذاری رویکردهای رهاسازی بار داده در شبکه های موبایل نسل ۴ از منظر تداوم کسب و کار و مقاوم سازی اقتصاد»، توسط دکتر سید حسن سید موسوی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مشاور مدیرعامل همراه اول، «بهینه کاوی راهکارهای عملیاتی سازی Data offloading با تأکید بر فواید اقتصادی، زیست محیطی و ارتقاء باند پهن» توسط دکتر هومن صادقی کاجی از مدیران شرکت لوتوس کام امریکا و مشاور شرکت بهپرداز جهان، «استخراج زیربلوک های لازم جهت بومی سازی و ساخت ایستگاه پایهLTE» توسط مهندس سید هاشم مداح حسین عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و در پایان «پیاده سازی SDP و Cloud بومی و نقش آن در تداوم کسب و کار اپراتورهایMBB» توسط دکتر بابک خلج عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف ارائه شد.

محورهای هشتمین همایش ارتباطات و فناوری اطلاعات، «نقش موبایل باند پهن در کاهش وابستگیهایخارجی»، «افزایش خود اتکایی و توان تولید داخل»،« تاثیرفناوری‌ها و کاربردهایموبایل باند پهن در مقاوم‌سازی اقتصاد در شرایطتحریم و فشار»، «نقش و ویژگی‌هایپایدارشبکه‌هایسلولارموبایل باند پهن در اقتصاد و تشخیص، کنترل و بی اثر کردن تحریم‌ها و تبدیلتهدیدها به فرصت»، «نقش موبایل باند پهن و رایانشابری در ایجادفدرالیسممنطقه‌ای و تمرکززدایی قدرت به ‌عنوان ابزار اقتصاد مقاومتی»، «ارزیابی و تأمینکیفیتشبکه‌هایموبایل باند  پهن»،« Data Offloadingمتقابل بین شبکه هایموبایل باند پهن، شبکه هایWiFiو شبکه‌هایزیرساخت داده»، «مدیریت تحرک پذیری و ارتقاء کیفیت در شبکه‌های LTE ماکروسل و فمتوسل»، «نقش ابعاد سه گانه پیشرفتفناوری، فوایداقتصادی و نتایجزیستمحیطیناشی از جاریسازیشبکه‌های3G/4G  در ایجاد اقتصاد پایدار»، «شهروند هوشمند پایه گذار شهر هوشمند» عنوان شده بود.

 

ارتباطات و فناوری اطلاعات اقتصاد جهان دانشگاه آزاد اسلامی کسب و کار
نرم افزار موبایل ایلنا