کد خبر: 303345 A

از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته گزارش شد؛

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم‌اکنون 20 میلیارد و 90 میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است که درمقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل 7.5 درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، 13 درصد درمقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.

 در آخرین روزهای سال آبی 94-93، حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته دوم شهریور ماه، به 27 میلیارد و 760 میلیون مترمکعب گزارش شده که این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته 31 میلیارد 820 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

بر اساس این گزارش، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم‌اکنون 20 میلیارد و 90 میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است که درمقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل 7.5 درصد کاهش نشان می‌دهد.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود 21 میلیارد و 700 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، 27 میلیارد و 980 میلیون مترمکعب گزارش شده است؛ درحالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان 29 میلیارد و 210 میلیون مترمکعب بود.

بر این اساس، حجم آب خروجی از سدهای کشور درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، 4.2 درصد کاهش نشان می‌دهد.

مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی 49.1 میلیارد مترمکعب گزارش شده است که میزان پرشدگی سدها 41 درصد بوده است.

میلیارد آبی مترمکعب سدهای حجم آب
نرم افزار موبایل ایلنا