کد خبر: 325211 A

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران:

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران ضمن تاکید بر افزایش سطح اشتغال مولد در مناطق روستایی کشور و نواحی صنعتی روستایی از طریق ایجاد شبکه خوشه های کسب وکاراعلام کرد: در حال حاضراز بین 358 خوشه کسب وکار درسراسر کشور ، حدود 50 درصد آن ها در مناطق روستایی وکمتر توسعه یافته قراردارند.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی وبین الملل، سید محمد علی سید ابریشمی در مراسم امضای تفاهم نامه‌ همکاری مشترک میان سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور که معاونان صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استانها و عاملان توسعه خوشه های کسب وکار نیز حضورداشتند، گفت: اشتغال روستاییان وافزایش سطح رفاه وزندگی آنان اهمیت زیادی برخوردار است لذا باید بدنبال راهکارهایی برای ایجاد اشتغال پایدار وجلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها شد.

معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت با بیان اینکه5/71 درصدجمعیت کل کشور  در شهرها(براساس آمارمنتشره مرکز آمار ایران در سال 90) و27 درصد کل خانوارهای کشور در روستاها زندگی می کنند، تصریح کرد:  با توجه به آمار  ارائه شده  متوسط درآمدسالانه خانوار شهری 24 میلیون  ودر آمد خانوار روستایی 14 میلیون تومان درسال  93 برآورد شده است.

سید ابریشمی ضرورت راهکارهای اجرایی برای افزایش درآمد وتثبیت جمعیت در مناطق روستایی را با توجه به آمارهای بیان شده،الزامی برشمرد و گفت:  در حال حاضر 945 شهرک وناحیه مصوب در سراسر کشور وجوددارد که از این تعداد 760 شهرک وناحیه صنعتی به مرحله واگذاری زمین به تولیدکنندگان رسیده است.

وی تعداد نواحی صنعتی مصوب در سراسر کشور را 383 ناحیه عنوان کرد و افزود:  از این تعداد 283 ناحیه صنعتی در مرحله واگذاری زمین به متقاضیان قراردارد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران  توسعه خوشه های کسب وکار مناطق روستایی را از برنامه  های سازمان توصیف کرد و گفت: 51 خوشه  در مناطق روستایی در حال اجرا ویا خاتمه است.

سید ابریشمی تقویت خوشه های کسب وکار  در مناطق روستایی را تجربه موفقی برشمرد  و اظهار امیدواری کرد با همکاری مشترک سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران  ومعاونت توسعه روستایی ومناطق محروم کشور حرکت های موثری در جهت افزایش رشد اقتصادی ، محرومیت زدایی،حفظ  اشتغال موجود در روستاها وافزایش درآمد آنان  شکل بگیرد.

معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان ومعاونت توسعه روستایی ومناطق محروم کشور را مورد تاکید قرارداد وخاطر نشان کرد: با همکاری دو مجموعه وهمچنین صندوق کارآفرینی امید، امیدواریم بتوانیم با بهره مندی ازاعتبارات موجود در جهت  افزایش سهم بخش روستاها در اقتصاد ملی وتقویت وتوانمند سازی  خوشه های کسب وکار و شبکه روستایی اقدامات مهمی انجام دهیم.

گفتنی است  در نشست مشترک معاونت توسعه روستایی ومناطق محروم کشور وسازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران  تفاهم نامه همکاری بین دکتر سید محمدعلی سیدابریشمی، معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت و مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و دکتر سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با هدف توسعه روستایی در مناطق  محروم کشور وفراهم نمودن بستر مناسب سرمایه گذاری وحمایت از اجرای طرح های توسعه خوشه های کسب وکار در مناطق ونواحی صنعتی  روستایی   به امضاء رسید.

اشتغال ایران سرمایه گذاری صنایع کوچک معاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر