کد خبر: 407236 A

ایلنا: اتاق بازرگانى، صنایع و معادن و کشاورزى ایران در شرایط امروز ایران نیرومندترین و رسمى ترین نهاد دراختیار بخش خصوصى ایران است که با استفاده از قدرت قانونى و عرفى آن با نهاد‌هاى اداره کننده جامعه تعامل و جانه زنى کند. خوشبختانه باید گفت که این نهاد در کانون توج حکومت قراردارد و به مثابه یکى از نهادهاى موثر ایگاه مناسبى در ذهن مدیران ارشد نظام سیاسى قرار گرفته است.

اتاق ایران مطابق قانون ارکان گوناگونى دارد که هرکدام سهم ونقش قابل توجه در اداره اتاق دارند که البته هیات رییسه و رییس اتاق از مهمترین ارکان به حساب مى آیند. اکنون و به دلیل اینکه رییس این نهاد باید دوباره و در میانه راه دوباره انتخاب شود شاهد تحرک چشمگیرى در میان این ارکان مثل هیات نمایندگان، اتاق هاى استانى و تشکل هاى عضو اتاق هستیم. تشکلهاى عضو اتاق ایران که در سالهاى اخیر روند مناسبى براى به بار نشستن تشکل گرایی برداشته اند نیز درهمین مسیر بیانیه اى صادرکرده است که دقت در ماهیت خواسته ها نشان مى دهد بیانیه اى راهبردى و موثر است. تشکلهاى عضو اتاق ایران که هرکدام نمایندگى فعالیت متفاوتى هستند و در روندى مساعد و برپایه تجربه جهانى و تجربه ملى جایگاه باندى در اتاق و در اقتصاد دارند در این بیانیه برخى ویژگیها را براى ریاست آینده نیز یادآورى کرده اند که قابل عنایت است و می توانند فانوس راه آینده باشند.  یکى از نکات فوق العاده با اهمیت  در این بیانیه تصریح بر توجه به" بهبود نظام حکمرانى خوب" است. در این خواسته شایان توجه و استراتژیک به عنصر سرنوشت ساز " چابک سازى" نیز تصریح شده که اکنون کلید حل بحران ها در نهادها و سازمانها به حساب مى آید. اتاق ایران یک نهاد خصوصى است که نباید سرنوشتى مثل سازمانها و نهادهاى دولتى پیداکند. واقعیت این است که چابک سازى به مثابه راهبرد همه شرکتها و سازمانهاى کامیاب دوران جدید بر فلسفه ای استوار است که انتهاى آن دورشدن از بیمارى چاقى است. اتاق چاق مثل هرنهاددیگرى به جایى مى رسد که به جاى دودن و رقابت و چانه زنى باید پاسخگوى اندام و اجزایى باشد که به جسم و جانش چیبیده اند و هرچه به اتاق مى رسد را هدر مى دهند تا خود زنده بمانند.

یکى دیگر از نقاط درخشان این بیانیه اشاره اى درست و دقیق به موضوع تاریخى و حل ناشده "تعارض منافع" است. واقعیت این است که منافع افراد و فعالیتها در اتاق در مسیر به تعارض مى رسد و باید این تعارض ها به رسمیت شناخته شده و روش مدرن ، کارساز و کارآمد براى حل تعارض منافع پیداشود. تعارض منافع بخش خصوصى و دولت نیز یک واقعیت انکار ناپذیر است و این دو نهاد ضمن تلاش براى توسعه ایران عزیز و همکارى همه جانبه در مسیر توسعه ملى هرکدام منافع خود را دارند و در این بیانیه به درستى این مساله دیده شده است. در بیانیه تشکل هاى اقتصادى که معلوم است براى نگارش آن خوب فکرشده است توجه فوق العاده اى به یکى از گرفتارى هاى تاریخى و امروز اقتصاد ایران اشاره دقیقى شده و از رییس آینده درخواست مى شود که آن را در کانون توجه قرار دهدو آن حذف "عنصر" ویران کننده انحصار است.

در بیانیه به خوبى بیان شده است که اتاق ایران باید در مسیر رقابتى کردن فعالیتهاى اقتصادى و حذف بنگاههاى نوظهور مشهور به "خصولتى ها" گامهاى اجرایى بردارد و راه ورود و دخالتهاى پر شمار دولت به فعالیت هاى اقتصادى و کسب وکار ایرانیان به هر بهانه اى مسدود شود. ازخواسته هاى بسیار با اهمیت و فراموش شده این بیانیه که به دقت در کانون توجه تشکل های اقتصادى عضو اتاق قرار گرفته است و البته در این چندسال نیز مورد توجه بوده است موضوع" افکار عمومى" است.

واقعیت این است که سازمان و نهادی در سطح و اندازه اتاق ایران که نهادى ملى شده است نمى‌توان و نباید مقوله مهمى مثل افکار عمومى را نادیه گرفت یا به آن بى توجه بود. اتاق ایران و اعضاى إن بخواهند با نخواهند زیر ذره بین افکار عمومى قرار دارند و رسانه ها منتقد بخش خصوصى هر رفتار و گفتار آنها را رصد مى کنند و افکار عمومى را تحت تاثیر قرار مى دهند. در این بیانیه به درستى تصریح شده که اتاق ایران باید راهى کارآمد براى پیوند با افکار عمومى پیدا کند تا داورى در باره این نهاد برپایه درستى صورت پذیرد. این کارى است که باید به صورت مستمر، همه جانبه و با دقت در دستور کار اتاق و رییس آینده قرارگیرد .

در بیانیه تشکل هاى اقتصادى عضو اتاق ایران به درستى و با صراحت تاکید شده است که این نهاد و ریاست آن باید بدون لکنت زبان از منافع بخش خصوصى در برابر نهاد دولت دفاع کند. توجه داشته باشیم که نهاد دولت به دلیل ماهیت  دموکراتیک انتخاب إداره کنندگان دست به دست مى شود و در هر دوره ممکن است در اختیار افرادى با گرایش هاى متفاوت  قرار گیرد . نداشتن لکنت زبان در بیان واقعیت ها  که ممکن است از سر دوستى با نهاد دولت یا بیم از آن باشد به همین دلیل اهمیت دارد و در بیانیه اتاق به آن اشاره شده است.

نویسنده: حسین سلاح‌ورزی

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی لرستان

ایران جامعه ذهن صنایع و معادن فلسفه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر