کد خبر: 565287 A

حدود ۸.۴ میلیون فقره چک به مبلغی حدود ۴۸۴ هزار میلیارد ریال در مهرماه ۱۳۹۶ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۲ درصد و ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش ایلنا و براساس اعلام بانک مرکزی، در مهر ماه ۱۳۹۶، در کل کشور بالغ بر ۹.۹ میلیون فقره چک به مبلغی حدود ۶۱۵ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۳ درصد و ۴.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ۳.۵ میلیون فقره چک به مبلغی حدود ۳۶۳ هزار میلیارد ریالی مبادله شد. در این ماه، ۵۲.۹ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۵.۴ درصد، ۹.۴ درصد و ۸.۱ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنین به لحاظ مبلغ ۶۹.۸ درصد از مبالغ چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۹ درصد)، اصفهان (۵.۶ درصد) و خراسان رضوی (۵.۲ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

در مهرماه ۱۳۹۶، در کل کشور حدود ۸.۴ میلیون فقره چک به مبلغی حدود ۴۸۴ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلع به ترتیب ۸.۲ درصد و ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۸۴.۳ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۷۸.۷ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد. در مهر ماه ۱۳۹۶، در استان تهران حدود ۳ میلیون فقره چک به مبلغی حدود ۲۹۳ هزار میلیارد ریال وصول شد.

در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد ۸۴.۷ درصد و از نظر مبلغ ۸۰.۷ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

 در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۸۸.۴ درصـد)، یزد (۸۷ درصـد) و کرمانشاه (۸۶.۲ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویـه و بویراحمـد (۷۴.۳ درصـد)، کردستان (۷۷.۲ درصد) و هرمزگان (۷۸.۳ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد گزارش، در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت مبالغ چک‌های وصـولی به کل مبالغ چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به اسـتان‌های گـیلان (۸۲.۸ درصـد)، البـرز و کرمانشاه هر یک (۸۲.۴ درصد) و خوزستان (۸۰.۹ درصـد) اختصـاص یافتـه اسـت و اسـتان‌های هرمزگـان (۶۲.۲ درصـد)، لرسـتان (۶۶.۴ درصـد) و ایـلام (۶۷.۲ درصـد)کمترین نسـبت مبـالغ چک‌های وصولی به کل مبالغ چک‌های مبادلـه شـده در اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده‌اند.

اصفهان چک خراسان رضوی کهگیلویه و بویراحمد هرمزگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر