روزنامه کومرسانت روسیه:

ایلنا: درحالیکه بیشتر واحدهای تولیدی کشور تعطیل شده‌اند و بیش از نیمی از آنها با کمتر از نصف ظرفیت کار می‌کنند؛ حوزه کسب و…