کد خبر: 136809 A

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز:

نﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺮ واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آرد و ﻧﺎن اﺳﺘﺎن البرز ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. / سازمان میادین میوه و تره بار با رویکرد پدافند غیر عامل، واحدهای دوگانه سوز و چند پخته را با همکاری اتحادیه و غله در برخی از بازارهای روز داشته باشند.

ایلنا: معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز گفت: ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺮ واﺣﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آرد و ﻧﺎن اﺳﺘﺎن البرز ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.
به گزارش ایلنا در کرج، مهرداد مظفری با بیان این مطلب در کارگروه گندم، آرد و نان افزود: ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎﻧﻮاﯾﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻧﺎﻧﻮاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﻓﺰودﻧﯽ‌ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز(جوهر قند و جوش شیرین) در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺨﻤﯿﺮ ﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺮده و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و مسائلی که با موضوع سلامت در ارتباط است لغو پروانه شود.
وی ﺑﺎ اشاره به اﯾﻨﮑﻪ ﻃﯽ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آرد ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺘﺎن البرز ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ، اﻓﺰود: ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﮐﯿﭗ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از دﺳﺘﮕﺎھ‌‌‌‌‌ﮫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ روﻧﺪ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑه ﺼﻮرت مداوم انجام می‌شود.
وی در ادامه افزود: آرد و نان یک بحثحیاتی است و هیچ جایگزینی ندارد بنابراین باید با دقت و نظارت کامل امور آرد و نان شهرستان‌ها رصد و در جهت برطرف نمودن مشکلات، تعامل و اهتمام جدی صورت پذیرد.
وی با تاکید بر برخورد قاطعانه با متخلفین از مسئولین خواست با پیگیری و تلاش بیشتر در جهت مرتفع نمودن مشکلات و بهبود وضعیت نان در شهرستان‌ها اقدام کنند.
وی با تاکید بر اینکه با تخلفاتی که سلامت مردم را به خطر می‌اندازد، برخورد می‌شود، خاطر نشان کرد: با اینگونه تخلفات برابر قانون و مقررات موجود برخورد شده و پروانه متخلفان لغو خواهد شد.
مظفری درباره نظارت بر قیمت و کیفیت نان نیز گفت: باید مکانیزمی برای طبقه بندی و درجه بندی نانوایی‌ها در استان صورت گیرد. در این راستا نظارت بر کم فروشی و گران فروشی و رعایت بهداشت و… از طریق سیاست‌های تشویقی برای واحدهای نانوایی صورت گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: تا پایان سال افزایش قیمت نان در استان نخواهیم داشت در این راستا فرمانداری‌ها و سازمان غله گزارش مبسوطی از سهمیه توزیع با هدف کنترل مصرف تا ۱۰ روز آینده به کارگروه آرد و نان استان ارائه کنند.
وی گفت: عدم حضور فرمانداران در این جلسه مهم بیانگر این مهم است که بحثنان از اولویت‌های شهرستانی آنان نیست.
مظفری در این جلسه از فرماندار فردیس به جهت توجه و اهتمام ویژه به گندم و آرد شهرستان فردیس و شرکت در کارگروه آرد و نان استان تقدیر و تشکر کرد.
گفتنی است در این جلسه مسائلی نظیر ارسال آرد با کیفیت بالا، اختصاص سهمیه آرد به مناطق کردشگر و مه‌مان پذیر، جبران کمبود سهمیه آرد اختصاصی شهرستان بر اساس آمار جمعیت و سرانه مصرف هر نفر و درخواست نانوایان همچنین، بازرسی از نانوایی‌ها در طول هفته و کنترل دوگانه سوز بودن نانوایی‌ها با رویکرد پدافندی مطرح شد.
شایان ذکر است سازمان میادین میوه و تره بار با رویکرد پدافند غیر عامل، واحدهای دوگانه سوز و چند پخته را با همکاری اتحادیه و غله در برخی از بازارهای روز داشته باشند.

مهرداد مظفری کارگروه گندم و نان استان البرز عدم افزایش نرخ نان ورود پدافند غیر عامل در پخت نان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر