کد خبر: 149858 A

بر اساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮﺁوردﻩهﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻓﺮﺁوردﻩهﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ را از دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﺎﺷﻒ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﻴﺮد و ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺁن وﺟﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ دارﯼ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ کند.

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮﺁوردﻩهﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻓﺮﺁوردﻩهﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ را از دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﺎﺷﻒ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﻴﺮد و ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺁن وﺟﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ دارﯼ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ کند.

به گزارش ایلنا، معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را جهت اجرا به ادارات گمرک سراسر کشور اعلام کرد.

در بخشنامه معاونت حقوقی و نظارت گمرک ایران خطاب به گمرکات سراسر کشور آمده است: نظر به ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی رئیس جمهوری متن قانون مزبور جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ارسال می شود.

در ضمن جهت اجرای بهینه این قانون موارد زیر یادآور می‌شود:

۱ - در مورد پرونده‌های قاچاق کالای متشکله قبل از لازم الاجراء شدن قانون فوق الاشاره لازم است، از حیثقانون حاکم برموضوع مواد(۱۰و۱۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ونیز اصل(۱۶۹) قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد.

۲ - در زمان ارجاع پرونده هایی که گمرک کاشف است، رعایت ماده(۴۴) این قانون از حیثمرجع رسیدگی کننده حسب مورد(دادسرا یا تعزیرات حکومتی) مورد توجه قرار گیرد.

سوخت‌های قاچاق مکشوفه به ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ تحویل داده خواهند شد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر