رئیس انجمن جوجه یکروزه به ایلنا خبر داد:

ایلنا: 26 دی سال 1395 بود که جوجه یکروزه برای نخستین بار به تالار نقرهای قدم گذاشت. در این روز ۲۰ هزار قطعه جوجه یکروزه در…