کد خبر: 167399 A

۹ سند و تفاهم‌نامه همکاری دیگر نیز بین ایران و پاکستان با حضور «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان و «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد امضا شد.

همزمان با سفر نخست وزیر پاکستان به ایران ﻣﻮاﻓقت‌نامه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﮑﻮمان بین دو کشور به امضا رسید.

به گزارش ایلنا، به دنبال سفر نواز شریف و هیأت همراه به ایران و در راستای تحکیم و تقویت روابط دو کشور، موافقت‌نامه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﮑﻮﻣان بین دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪی وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی و ﺳﺮﺗﺎج ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن رﺳﯿﺪ.

همچنین ۹ سند و تفاهم‌نامه همکاری دیگر نیز بین ایران و پاکستان با حضور «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان و «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد امضا شد.

اسحاق جهانگیری ایران ایران و پاکستان پاکستان معاون اول نواز شریف نامه موافقت امضا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر