با حضور استاد حقوق بین‌الملل برگزار شد؛

ایلنا: پرونده نهضت ملی‌شدن نفت و ابعاد بین المللی آن با حضور استاد حقوق بین الملل بررسی شد.