کد خبر: 109674 A

به دلیل مخالفت با قرارداد سفید امضاء:

چکیده: «دلیل رواج این نوع قرار داد در بازار کار ایران، پیش‌گیری از حق‌خواهی کارگران پس از اخراج است. / کارگران این واحد‌ها با وجود ماهیت دائمی کارشان اطلاعی از آینده شغلی‌ خود ندارند.»

۳۵ کارگر با سابقه کارخانه روغن نباتی شاد گل پس از اتمام قرارداد موقت، بیکار شدند.

«محمد عمارلو» دبیر خانه کارگر نیشابور سابقه کارگران اخراجی را بین ۷ تا ۱۳ سال ذکر کرد و درباره دلایل ذکر شده برای اخراج کارگران گفت: کارفرمای کارخانه شاد گل قصد داشت با این کارگران نیز همانند سایر کارگران کارخانه قراداد سفید امضاء منعقد کند اما این ۳۵ کارگر در نتیجه‌ی مخالفت اخراج شدند.

عمارلو با تأکید بر اینکه طبق قانون کار وادار کردن کارگر به امضای قراداد سفید امضاء عملی مجرمانه است، گفت: در حال حاضر ۹۵ کارگر قراردادی در کارخانه شاد گل مجبور به امضاء قراداد سفید امضاء شده‌اند.

دبیر خانه کارگر نیشابور با اشاره به اینکه بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی با دور زدن قانون کار، حقوق نیروی کار را نادیده می‌گیرند، اضافه کرد: با توجه به اینکه قرارداد‌های نیروهای اکثر کارخانه‌ها یکسویه و سفید امضاء منعقد شده است، کارگران این واحد‌ها با وجود ماهیت دائمی کارشان اطلاعی از آینده شغلی‌ خود ندارند.

این فعال کارگری دلیل رواج این نوع قرار داد را در بازار کار ایران، پیش‌گیری از حق‌خواهی کارگران پس از اخراج ذکر کرد و در خاتمه یاد آور شد: طبق تبصره ماده ۱۰ قانون کار، قرارداد کتبی کارگران باید در چهار نسخه تنظیم و به نهادهای مختلف از جمله اداره کار، بیمه و.. ارسال شود و نسخه‌ای نیز در اختیار کارگران باشد ولی کارگران از مفاد این قرارداد بی‌خبرند و نسخه‌ای از قرارداد به آنان داده نمی‌شود.

ایران بازار کار بخش خصوصی حقوق قانون کار نیروی کار کارگران سفید امضاء شاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر