کد خبر: 187199 A

با تصویب هیئت وزیران؛

این اساسنامه پس از تأیید فرماندهی معظم کل قوا لازم‌الاجراء می‌باشد.

هیئت وزیران اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را اصلاح کرد.

به گزارش ایلنا، هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد مجوز مورخ ۱۴/۸ / ۱۳۸۱ فرماندهی معظم کل قوا اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۹۳۷۵ / ت۳۹۹۸۵ه مورخ ۲۰/۴ / ۱۳۸۸ را اصلاح کرد.

مواد اصلاحی اساسنامه به قرار زیر است:

۱ در ماده(۱)، پس از عبارت «از ادغام» عبارت «و تجدیدنظر در ساختار» اضافه می‌شود.

۲ در ماده(۷)، واژه «، اجرا» حذف و در بند(الف) ماده مذکور عبارت «با توجه به بند یکم اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» حذف و در بند(ه) و تبصره ذیل بند(ط) واژه «سازمان» به واژه «سازمان‌ها» اصلاح می‌شود.

۳ در ماده(۸)، پس از عبارت «سازمان موظف است حساب» عبارت «صاحبان سهام شرکت شامل سازمان تأمین خدمات درمانی و» اضافه می‌شود.

۴ متن زیر به عنوان تبصره به ماده(۱۲) اضافه می‌شود:

تبصره رعایت مصوبات فرماندهی معظم کل قوا در خصوص ترکیب شورای عالی و هیأت مدیره الزامی است.

۵ در بند(ز) ماده(۱۵)، عبارت «و تصویب اساسنامه آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط» به عبارت «با رعایت تدابیر فرماندهی معظم کل قوا» اصلاح می‌شود.

۶ در ماده(۱۶)، عبارت «که باید به صورت موظف و تمام وقت در سازمان اشتغال داشته باشند» و تبصره(۲) ماده یادشده حذف و شماره تبصره(۳) به تبصره(۲) اصلاح می‌شود.

۷ بندهای(۶)،(۸) و(۹) ماده(۱۸) حذف و شماره سایر بندها به ترتیب اصلاح می‌شود.

۸ ماده(۱۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱۹ اعضا و رؤسای مجامع عمومی شرکت‌ها و سازمانهای زیرمجموعه با رعایت اساسنامه آنها توسط شورای عالی انتخاب می‌شوند.

۹ در بند(و) ماده(۲۱)، پس از عبارت «برنامه‌های مصوب» عبارت «و اساسنامه‌های آنها» اضافه می‌شود.

۱۰ در ماده(۲۴)، عبارت «سازمان اضافه و در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.» به عبارت «سازمانها اضافه و در اختیار آنها قرار می‌گیرد.» اصلاح می‌شود.

۱۱ متن زیر به عنوان ماده(۲۸) اضافه می‌شود:

ماده ۲۸ این اساسنامه پس از تأیید فرماندهی معظم کل قوا لازم‌الاجراء می‌باشد.

اشتغال رعایت قوانین و مقررات سهام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأمین اساسنامه ماده عبارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر