کد خبر: 212328 A

با موافقت هیأت دولت صورت گرفت:

بر اساس مصوبه هیئت وزیران استانداری اردبیل موظف شد گزارش عملکرد اعتبارات مذکور را به همراه میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های مربوط در مقطع سه ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نماید.

هیأت دولت با اختصاص مبلغ هفتصد میلیارد ریال برای مقابله با خشکسالی و تامین آب شرب و زراعی در استان اردبیل موافقت کرد.

به گزارش ایلنا،هیأت وزیران در جلسه ۹/۷ / ۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساس جمهوری اسلامی تصویب کرد: مبلغ هفتصد میلیارد(۷۰۰،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰) ریال به صورت تملک دراریی سرمایه از محل منابع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع بند " ش " ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه(به نسبت مساوی) با هدف مقابله با تنش ناشی از خشکسالی برای اجرای پروژه های تامین و انتقال آب زراعی، تامین آب شرب شهری، روستایی و عشایری، کمک به اجرای مجتمع آب آشامیدنی روستایی و مقابله با حوادثغیر مترقبه و اقدامات پیشگیرانه از حوادثبه شرح این جدول در اختیار استانداری اردبیل قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

همچنین استانداری اردبیل مجاز است بیست درصد از اعتبارات ابلاغی تامین آب شرب روستایی و عشایری را به صورت هزینه ای برای آبرسانی سیار در اختیار شرکت آب و فاضلاب روستایی قرار دهد.

طبق مصوبه دولت مبلغ یکصد چهل و دو میلیارد(۱۴۲،۰۰۰، ۰۰۰،۰۰۰) ریال در اختیار ستاد بحران استان اردبیل قرار می گیرد تا طبق قوانین و مقررات صرف امور موضوع بند " ش " ماده(۲۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه با اولویت پروژه های تامین و انتقال آب زراعی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نماید.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران استانداری اردبیل موظف شد گزارش عملکرد اعتبارات مذکور را به همراه میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های مربوط در مقطع سه ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نماید.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱۴/۷ / ۱۳۹۳ برای اجرا ابلاغ کرده است.

استان اردبیل اسحاق جهانگیری جدول دولت رئیس جمهور رییس جمهور سازمان جهاد کشاورزی استان سرمایه شرکت آب و فاضلاب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر